Güncel Sendika Haberleri

26 Mart, 2012

İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

Sendikamız, Merkez Yönetim Kurulumuzun 23.03.2012 tarih ve 135 sayılı kararı uyarınca 27.03.2012 tarihinde TBMM'de yasalaşması için görüşmelerine başlanılacak olan 4+4+4 kesintili eğitim sistemini protesto etmek için aynı gün ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaktır.

 

ILO düzenlemeleri kapsamında Sendikalar, emek tabanının hak ve çıkarları için etkinlikler yapma özgürlüğüne sahiptirler. Kamu otoriteleri bu özgürlüğe engel olamazlar. Aynı şekilde Türkiye’nin tarafı olduğu “Avrupa Sosyal Şartı", sözkonusu özgürlüklerin sınırlarını hayli genişletmiştir. Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca Mahkemeler, bahsedilen uluslar arası düzenlemelerle iç hukuk kurallarının çatışması halinde, uluslar arası düzenlemeleri dikkate almak zorundadırlar. 1 (bir) günlük iş bırakma etkinliğimiz, Anayasa ve ülkemizin tarafı olduğu uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde hukuki koruma altında olan demokratik bir hak arama eylemidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(Karaçay/Türkiye Davası) ve Danıştay’ın kararları (12. Dairesi’nin 12.12.2001 tarihli 2001/3307E. 2007/4415K ve 20.12.2004 tarih 2004/4209E. 2004/4148K. sayılı kararları) son derece net ve açıktır. Bu nedenledir ki, 25 Kasım 2009 iş bırakma pratiğimiz sonrasında eyelem katılan üyelerimiz ve diğer kamu emekçileri birk-kaç istisna dışında hukuki mağduriyet yaşamamışlar, istisnai gelişmeler ise yargı yoluyla bertaraf edilmiştir. 

 

Sonuç olarak, iş bırakma eylemimize geniş katılım sağlanması için gereken hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 27.03.2012 tarihli iş bırakma eylemimize destek olan emekçiler aleyhine işletilebilecek disiplin prosedürüne karşı üyelerimize ve sendikamızdan destek talep eden tüm emekçilere Sendikamız Genel Merkez Hukuk Bürosu ve ülke genelinde faaliyet gösteren 11(onbir) adet Bölge Hukuk Büromuz aracılığıyla gereken en geniş kapsamlı hukuki korumayı sağlayacak, disiplin prosedürü işleten kamu görevlileri aleyhine ülke genelinde sistematik hukuki girişim yapılacaktır.

Örnek karar için tıklayınız