Güncel Sendika Haberleri

09 Mart, 2012

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NDE YER ALAN GÖNÜLLÜ KİŞİLER İBARESİNİN KAPSAMINI MEB'E SORDUK

 

Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 4. maddesinde yer alan düzenlemenin kapsamının açıklanması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Açıklamalar: 09.02.2012 tarihli, 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği m.4/e ‘de, okul aile birliklerine üye olabilecek kişiler yer almaktadır. Hükmün ilgili kısmı aşağıya alınmıştır:

Tanımlar

Madde 4/1) Bu Yönetmelikte geçen,(…)

e) Üye: Örgün eğitim kurumlarında okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velilerini; yaygın eğitim kurumlarında ise okulun yöneticisi ve öğretmenleri, usta öğreticileri, velileri, onsekiz yaşını doldurmuş kursiyer, çırak, kalfa, ustaları, eğitsel kulüp üyelerini ve gönüllü kişileri,

(…)İfade eder.

Görüldüğü üzere hüküm okul aile birliğine üye olabilecek kimseler arasında “gönüllü kişiler”e de yer verilmiştir. “Gönüllü kişiler” ibaresinin belirsizliği uygulamada ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Yönetmelikte yer alan bu belirsiz ifade, pedagojik formasyonuna, kişilik yapısına, sabıkasına vs. bakılmaksızın herkesi kapsamaktadır.

Hal böyle olunca yönetmelikte yer alan “gönüllü kişiler” ibaresinin kapsamının izah edilmesi gerekliliği doğmuştur. 

Buna göre 09.02.2012 tarihli, 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği mad. 4/e de “üye” ler arasında yer verilen “gönüllü kişiler” ibaresinin kapsamı ile bu konuyu açıklığa kavuşturan varsa yönerge, genelge ya da yönetmeliğe esas gerekçelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ışığında ivedilikle sendikamıza gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli DEMİR

Genel Başkan