Güncel Sendika Haberleri

03 Mayıs, 2012

ORTAÖĞRETİM KURUMLAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA SUNDUĞUMUZ ÖNERİLERİMİZ

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ

        Madde 4/ğ:
 Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri: öğrencinin, zamanını kendisi plânlayarak bilgi, beceri ve tutum alanlarında ilgi ve istidadı doğrultusunda büyüme ve gelişmesini, ders dışında kendi kendine ve gücü oranında gerçekleştirme ve disipline etme faaliyetini, (eğitim ve öğretim faaliyeti öğrencinin kendi kendine sürdürebileceği bir faaliyet olamaz. Eğitim ve öğretim faaliyeti, öğretmen gözetim ve denetiminde yapılan faaliyetin adıdır.
GEREKÇE: Eğer eğitim öğretim faaliyeti öğrencinin kendi kendine yapacağı bir faaliyet olarak tanımlanırsa okula devam zorunluluğu fiilen kalkmış olur) 
        Madde 4/kk bendinin ‘’tamamını okulda’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’ ya da alanı ile ilgili kurumlarda/işletmelerde’’ ibaresi eklenmelidir.
        Madde 5:
AĞUSTOS 2009/2623 yayımlanan yönetmelikteki “b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir.” bendi  tamamen kaldırılmış ,Atatürk ilke ve devrimleri yok sayılmıştır.Bu madde korunmalıdır.
        Madde 6:’ okulların kuruluşlarında imam hatip liseleri mesleki eğitimden ayrı bir okul  türü   olarak ele almıştır.İmam hatip liseleri, meslek lisesi staüsü içerisine alınmalıdır.
10/e :bu fıkra kaldırılmalıdır.Yerellere ders belirleme ve ders programı hazırlama yetkisi verilmesi tartışma ve suistimallere yol açacaktır.Öte yandan ders programı hazırlama TTK görevleri arasındadır.

        Madde 10/h: Bu fıkrada liselerde yabancı dille eğitimin yolu yeniden açılıyor. Yine g bendinde IB Uluslararası Bakalorya kapsamındaki okullarda matematik ve fen bilimleri yabancı dille okutuluyor.Bu  fıkra kaldırılmalıdır.
  GEREKÇE: Bu derslerin yabancı dille yapılması,öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmasını ve  Türkçe’nin bir bilim dili olmasını engellemektedir.Ayrıca öğrencilerin bu derslerdeki başarı seviyesi düşmektedir.

        Madde 10/5: İmam hatip liseleri meslek liseleri statüsünde değerlendirildiğinde (6. Madde önerimiz) bu maddenin kaldırılması gerekir.

        MADDE 12: ‘’ (2) Teknik liseler ile meslek liselerinin onuncu sınıflarında herhangi bir alanın eğitim ve öğretime açılabilmesi için sınıf tekrar eden öğrenciler dâhil 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Yalnız bir alanda eğitim yapılan meslek lisesi programlarında, 8'den az öğrenci ile eğitime devam edilebilir.’’  Şeklinde düzenlemelidir.


        Madde 24/1: Burada ki “ilgili komisyon” tanımlanmalıdır.
GEREKÇE: Aksi halde her okul farklı bir komisyonla kontenjan belirler. Hatta okul müdürü okulu ikili veya normal eğitime geçirmek için komisyon kurmadan kontenjan belirleyip sonradan kağıt üstünde komisyon oluşturabilir. Önceden tanımlanan okul kontenjan belirleme komisyonunun dayanağı olan yönetmelik bu yönetmelikle ortadan kalktığı için, söz konusu komisyonun kimlerden, kimin başkanlığında kurulacağı tanımlanmalıdır.)   

        Madde 24/2: Bu okullara alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 30’u geçmemesi esastır. Ancak, öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı 40 olabilir.”
     Düzenlemesine “hiçbir suretle öğrenci sayısı 40’ı geçemez” hükmü eklenmelidir.
        Madde 25/3: (burada yönlendirme okul yönetimi tarafından mı yapılacak yoksa öğrenci açılan programlardan istediğine mi gidecek net olmalı.)
GEREKÇE: Bu şekliyle “ilgi ve istekleri dikkate alınarak” ibaresi öğrencinin istediği programa gidebileceği anlamına geldiği gibi, velinin “ben istiyorum kardeşim. Bak burada istekleri dikkate alınacak diyor” vb. ısrarlarına da neden olabilecek bir durum var. Hatta bu durum birkaç velinin bir araya gelerek, önceden o okulda olmayan, okul yönetiminin planlamadığı bir programı açılmasına da neden olabilir) 

        Madde 26: “Başvuru, Kayıt ve Kabul (5) Evli olanların kayıtları yapılmaz” hükmü maalesef eksik düzenlenmiştir. Bu maddeye ‘’öğrenci iken evlenenleri okulla ilişkileri kesilir’’ ifadesi eklenmelidir.

        Madde 27: (1) Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden; ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt dışına gidenler ile bunun dışında yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabul ve nakilleri, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim görmeleri ve okulun nakil şartlarını taşımaları hâlinde denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı tür diğer okullara yapılır.” Maddesine “Bu öğrencilerin sınavla alan okullara kayıtları yapılamaz” hükmü konulmalıdır.
Madde 33/1:(öğrenci velisinin kim olduğu açıkça tanımlanmalı.
GEREKÇE: mevcut uygulamada, anne – baba veya yasal vasisi şeklinde ibare vardı. Ancak bu durumda bile zaman zaman anne baba bazen yasal olarak ayrılmadıkları halde ayrı yaşıyor ve veli isteği ile yapılan işlerde (nakil ders seçimi vb.) çeşitli tartışmalara neden oluyor. Yasal vasisi ne demekse bu da açıklanmalı bunun yerine mahkeme kararı vb. denmeli. Annenin yazılı talebi üzerine yapılan işe, babanın itirazı üzerine soruşturma açıldığını, muhakkikin de “okula öğrenciyi kim kaydetmiş ise veli odur. Yönergede her ne kadar anne babadan biri” dense de anlaşmazlık halinde biz öğrenciyi okula kaydedeni veli kabul etmeliyiz” okul müdürüne ceza veren müfettişler oluyor..)  

 Madde 34: “Geç Gelme, (1) Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır” hükmüyle öğrenciler bu maddeyi suistimal ederek ilk derslere sürekli geç gelecektir.

        Madde 35/2: 12. sınıflar hariç diğer sınıflarda devamsızlık yine 20 gün olarak korunmalıdır.12.sınıflarda ise: ¾ ifadesi yerine 45 gün ifadesi getirilmelidir.Aksi taktirde ¾ ifadesi tartışmalara yol açacaktır. Çünkü; bir ilde örneğin deprem, kar gibi nedenlerle okullar tatil edildiğinde hesaplamada sorunlarla karşılaşılacak e-okul sisteminde de hesap noktasında farklılıklarla karşılaşılacaktır. 20 gün kapalı kalan bir ilden hiç kapalı kalmayan bir İl’e nakil olduğunda hesabın nasıl yapılacağı karışacaktır
 .
(Burada programın dörtte birine devam etmek, o programa devam etmiş olmak anlamına geliyor. Bu programda alınan puanlar bir dönem puanı olarak ve sınıf geçme veya kalmayı belirleyeceğinden dolayı, yetiştirme programına devam yıl içinde okula devam ile aynı şartları taşımalıdır.
GEREKÇE: ortaöğretimdeki öğrencilerin genellikle yaz tatilinde açılacağı açık olan bu telafi programlarına anlatılan dersin müfredatında belirtilen konuları öğrencilerin anlamamaları halinde hem program sonunda yapılacak sınavlarda, hem de bir sonraki sınıfta dersin devamı konularını anlamaları, dolayısıyla başarısızlıkları gündeme gelecektir. Öğrenci veya veli bu ilişkiyi kuramayacağı için öğrencinin programa devamı müfredatı anlayabileceği kadar zorunlu olmalıdır.)     
        Madde 35/7: 1-    Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilir.” Hükmü;
“Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde bakanlıkça e-okulda yapılan düzenleme ile sağlanan e-posta yada kısa mesaj yoluyla bildirilir.” 
Şeklinde düzenlenmelidir.

        Madde 41: Ölçme değerlendirmede  öğretmenin dönem puanını  en çok 10 puan arttırmasına olanak verilmeli örneğin dönem puanı 35 alan bir öğrencinin sınıf geçip geçmemesinin takdiri öğretmene verilmelidir. Bunun için e-okula kanaat puanı eklenmelidir.

Madde 46: Hükmündeki “Her dönemde sınavlardan bir tanesi aynı seviye ve aynı ders saatinin bulunduğu sınıflarda çoktan seçmeli test ile ortak sınav olarak yapılır.” Zümre kararıyla bir ders saati farkı olan sınıflar da bu sınava dahil edilebilir.” Şeklinde düzenlenmeli, ortak sınavlar hükmü kaldırılmalıdır

        Madde 50: “Dönem puanı c) Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmaz” hükmü uyarınca, belirtilen derslerin puanla değerlendirmesi yapılmayacaktır. Not verilmeyen bir derse öğrencilerin eğilimleri azalacak ve bu dersler önemsizleştirilecektir. Bu noktada bu derslerin seçmeli ve puanlı olmasının uygun olacağını düşünüyoruz.Çünkü sanat,spor ve estetik eğitimi öğrencilerin kişilik gelişmelerinde çok önemlidir.
Madde 50:  ‘’ d) Modüllerden alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın,’’ ibaresi eklenmelidir.

Madde 51/ç: ( bu madde de geçen “dönem puanı alabilecek kadar süre” ibaresi açıklanmalıdır. Eski yönetmeliklerde “dönem sonuna 20 iş günü kala” ifadesi vardı. Ancak halen uygulamada bu ibare yoktur. Dolayısıyla konu hakkında bir belirsizlik ve farklı uygulamalar mevcuttur. Örneğin bir okul eskiden var olan dönem sonuna 20 iş günü kala ibaresine göre dönem sonuna 20 iş günüden daha az zaman kala nakil gelen öğrenciye not/puan vermezken, bazı okullar dönemin bitimine 2 iş günü kala nakil almakta ve öğrencinin dönem notunu da kendisi takdir etmektedir. Hatta dönem notunu karneyi ben vereceğim için ben takdir ederim diyerek önceki okulun verdiği sözlü/yazılı puanlarını e-okuldan silip kendi puanlarını e-okula işleyerek öğrenciye karne düzenleyen okullar mevcuttur. 
Sonuç olarak; bu madde suiistimale fırsat vermeyecek şekilde açık, net ve anlaşılır yazılmalıdır.)        

Madde 57/3: Sorumluluk sınavlarının okulların açılmasından sonra yapılması sakıncalı olmakta o hafta/haftalar içerisinde eğitim öğretimin aksamasına yol açmaktadır. Bu nedenle geçmiş yıldan sorumluluğu olanlar ile öğretim yılı sonu itibariyle sorumlu geçmeye hak kazananlara sorumluluk sınavları okullar kapandıktan hemen sonra, 
Sınıf geçmek için ve  önceden sorumluluğu olanlar için ise Eylül ayında (okullar açılmadan önce) düzenlenmesi uygun olacaktır.

        MADDE 60- (1) Onuncu sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan onbirinci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilir.” İfadesi değiştirilmelidir. Erken mezuniyetin merkezi sınavla okulda eğitimini almadan yapılması durumunda öğrencinin dershaneye ve özel derslere yönelmesi sağlanmış olacaktır. Bunun yerine eksik dersleri okul ortamında tamamlayabilmesine olanak verilmelidir. Örneğin;9. Sınıflarda,her iki dönemde de zayıfı olmamak koşuluyla yıl sonu başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanırlar.10 ve 11. Sınıflarda erken mezuniyet hakkını kazanan öğrencilere 12. Sınıfın ders programı eşit bir şekilde verilir.10. sınıf sonunda yıl sonu başarı puanı 85 ve üzeri olan öğrenciler de 11. Sınıfta erken mezuniyet hakkından yararlanırlar.
 
Düzenlemede yer alan “Ders kesiminden sonra Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki onikinci sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılır.” Hükmünde seçmeli derslerle ilgili ifadeler açıkça yer almamaktadır. Bilindiği üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerin 10.sınıftan itibaren zorunluluğu yoktur. Haftalık ders çizelgeleri ele alınırken dikkat edilecek hususlar da açıkça yönetmelikte yer almalıdır. 
Başka bir öneri: Erken mezuniyeti öngörülen öğrenciler haftada 4 gün bir okulda devam ederken aynı ilçedeki bu durumdaki öğrenciler aynı yada başka bir okulda bu durumdaki öğrencilerden oluşturulan sınıflarda telafi eğitimini gerçekleştirebilirler. Böylece aynı ilçedeki birkaç okulun bu durumdaki öğrencileri aynı çatı altında toplanmış olur.

Madde 79/1: (bu işlemin dönem sonundan kaç gün önce yapılması gerektiği, belirtilmeli. 
GEREKÇE: Dönem sonuna 3–5 gün kala rapor alan, son güne kadar notlarını e okula girmeyen öğretmenler dönem sonu işlemlerinin aksatmaktadır. Bu sürenin belirtilmesi tartışmaları ve dönem sonunda yapılması gereken işlemlerin yapılma süresini netleştirecektir) 

        MADDE 85 – ….. Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder.” Maddesi “Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda onaya bağlı olmaksızın müdüre vekâlet eder.” Şeklinde değiştirilmelidir. Örneğin Müdür hastalık izninde olduğu zaman ani gelişen durum karşısında okulda yetkili kişi bulunamamakta kaymakamlık onayı için zaman kaybedilmektedir.
Bu maddeye “Müdür başyardımcısı bulunmayan kurumlarda okul müdürünün yetkili kıldığı müdür yardımcısı aynı görevi yürütür. İfadesi eklenmelidir.

        Madde 92:’de  öğretmenin görevleri nin (7). bendinde “ İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çaba gösterirler.” der. Hiçbir okul türü için bu madde hükmü konmazken bu okul türü için yazılması çarpıcıdır. Yani bunun açıklaması öğretmen öğrencilerini camilere ,cemaat guruplarının etkinliklerine ,tarikat toplantılarına götürebilir. Oralarda çalışmalar yaparak eğitimi sürdürebilir.Bu madde ya kaldırılmalı ya da net ifade edilmelidir.

Madde 94/f: ‘’ f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Bir öğretmene; aynı işletmede en fazla 8 öğrencinin koordinatörlük görevi verilebilir. Aynı öğrenci/kursiyerler için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene İşletmelerde Meslek Eğitimi ek ders görevi verilir’’ şeklinde düzenlemelidir.

        Madde 97:,  “Nöbet görevi  (1) Öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
ç) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
d) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur” denilmektedir. Burada öğretmenlerin yemek ve dinlenme süreleri ile ek ders ücretine ilişkin hüküm olmadığından 9’ncu maddeye yeni yemek ve dinlenme süreleri eklenmeli ve ek ders ücretinin ödenmesine  ilişkin yeni bir düzenleme yapılmalıdır.


97.maddede daha önceki düzenlemelere ilişkin Danıştay Kararı gereği “Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” Hükmü konulmalıdır.

        Madde 100: Teknisyen, 101’nci madde Memur, Daktilograf, V.H.K.İ, Bilgisayar İşletmeni, 103’ncü madde Şoför, 104’ncü madde Hizmetliler, 105’nci madde Bahçıvan, 106’ncı madde Kaloriferci, 107’nci madde Gece Bekçisi pozisyonunda görev yapan personelin görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan son maddelerde; ilgili yöneticilerin kendisine vereceği diğer görevleri yapar” ibaresinin kaldırılması gerekmektedir. Maddeler halinde belirtilmiş görev ve sorumlulukların üzerine diğer görevler ifadesi tanımı yapılmamış bir maddedir. Bu madde ile çalışanlara angarya görevler yüklenmektedir. Bir diğer husus çalışma saatlerine ilişkin hüküm bulunmayışıdır. Bu kısımda da günlük çalışma saati olarak 8 saat belirtilmelidir

        MADDE 110 - (1) Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilir.” Hükmüne “Öğrenci sayısı 500’den fazla olan kurumlarda görevlendirme yapılması zorunludur.” İfadesi eklenmelidir. 

        Madde 118: Bu maddede belirtilen hizmet odalarına ‘’sendika odası’’ ibaresi de eklenmelidir.
  

        Madde 127: (5)Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.”
Hükmünün İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde olduğu gibi “Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır.” Şeklinde düzenlenmesi gerekir.

Öğretmenler kurulunda karara bağlanacak gündem maddelerine ‘’nöbet yerlerinin belirlenmesi’’ de eklenmelidir.

        Madde 150/4:’’ Aynı işletmede staj yapan en fazla 16 öğrenci için bir koordinatör öğretmen görevlendirilir’’ ifadesindeki 16 öğrenci, 8 öğrenci şeklinde değiştirilmelidir.

        Madde 181: Bu  madde ile   keyfiyet ve suistimalin önü açılmakta,belirtilen faaliyetlerin mali yükü açıkça okulların ve eğitim çalışanların üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır.’’ihtiyaç duyulan personelle ilgili gerekli önlemler valiliklerce alınır’’ ibaresi ile esnek,kuralsız ve angarya çalıştırma getirilmektedir.
  Bu maddenin personel ihtiyacı ile ilgili bölümü ‘’gönüllü ve kuruma yazılı başvuran ‘’ mali yönü olarak da ‘’il özel idaresi ya da protokol çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluş tarafından karşılanır’’ şeklinde düzenlenmelidir.

        Madde 188/1: (buraya “uyarma” cezası eklenmelidir. “uyarma cezası” nı gerektiren davranışlar da, okul öğrenci disiplin kurulunun ilk toplantısında belirlenen öğrencilerden beklenen davranışlar ve uyulması istenen kurallar olarak belirlenmelidir.)  

        Madde 197/4: (buradan öğrenciye verilen disiplin cezasının uygulanabilmesi için, cezaya itiraz için verilen sürenin dolmasının beklenmesi gerektiği anlaşılıyor. Yaşanan örneklerde dönem ya da yılsonlarına yakın gerçekleşen disiplin olayları sonrasında okul disiplin kurulu çalışmalarının sonlanması, eğer itiraz edilirse itiraz süresi, takiben ilçe disiplin kurulunun karar verme süresi, akabinde ilçe disiplin kurulu kararına itiraz vb. nedenlerle uygulanamayan cezalar ortaya çıkıyor. Bu durum cezanın onaylanması ile uygulanır şeklinde olmalıdır.
GEREKÇE: okul disiplin kurulu kararına itiraz süresinin son günü yapılan itiraz, ilçe nin konu ile ilgili kararına aynı öğrenci/veli tarafından yapılan itiraz, ilin kararına yine aynı şekilde yapılan itirazlar önlenmelidir. Mevcut uygulamada bu boşluk vardır. 23 Nisan Bayramında suç işleyen ama bu itirazların her aşamasını kullandığı için 12 Haziran da cezası onaylanmadan mezun olan öğrenciler vardır. Oysa öğrenci cezalı iken yapılamayan sınavlara daha sonra alınıyor, cezalı iken okula gelmediği günlerde devamsızlıktan sayılmıyor. O halde disiplin işleminin fazla gecikmeden uygulanması gerekir. Aksi halde geciken adalet, adalet olmaktan çıkar.  okuldan 3 günlük uzaklaştırma cezası alan bir öğrencinin, önce ilçeye, sonra ile sonra da üst disipline itiraz ettiğini, ve ceza onaylanarak uygulanmadan öğrencinin mezun olmaktadır.)   
 

YÖNETMELİĞE EKLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

GEREKEN ÖNERİLER

 

        1)Yine okullarda kütüphane memuru, büro memuru görevlendirilmesi zorunluluk haline getirilmeli ve gerekli istihdam sağlanmalıdır.
        2)Taslakta uyumsuzluklar vardır. Örneğin Görsel Sanatlar dersi için bazı bölümlerde Resim, bazı bölümlerde görsel sanatlar bazı bölümlerde ise Görsel Sanatlar/Resim şeklinde adlandırılmaktadır
        3)Yönetmeliğe “Yöneticilerin çalışma saatleri öğlen dinlenme süreleri dahil 8 saatten fazla olamaz.” Kurum müdürü bu konuda gerekli tedbirleri alır.” Hükmü eklenir. Böylece ikili eğitim yapılan okullarda 07.00-18.00 saatleri arasında yapılan çalışmanın önüne geçilmiş olur. Kurum müdürleri müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yaparak bu konuda tedbiri almış olur.
        4)Her yıl genelge ile düzenlenen mezun durumdaki öğrenciler için tek ders sınavı düzenlemesi de yönetmeliğe eklenmelidir.  
        5)12.sınıfa gelmiş öğrencilerden sınıf tekrarına kalanların en az 3-4 yıl daha sınavlara girmesine olanak sağlanmalıdır.  
        6) Ara dönemlerdeki nakillerde zorunluluk hariç nakil yapılmasına izin verilmemeli zorunluluğun çizgileri belirlenmelidir
        7) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencinin nakli Açık Öğretim Lisesine kaydırılır. Hükmü getirilmelidir.
        8) 6,7 ve 8.maddelerin en köklü çözümü geçmişte olduğu gibi alan seçimi (Fen, Sosyal, Tükçe Matematik) uygulamasına geçilmesinden geçmektedir. Ders seçimi uygulamasıyla okullar arasında da farklılıklar oluştuğu gerçeğinden de hareketle alan uygulamasına geri dönülmelidir. Ders kitaplarının seçiminde de sorun yaratan bu durum düzenlenmelidir.
        9)Öğretmen belirlemesi yapılırken de seçilen dersler belli olmadığından sorunlar yaşanabilmektedir. Öğrencinin ders seçimi Haziran sonunda yapılmakta iken Norm kadrolar Haziran ayı içerisinde tamamlanmaktadır. Zaman zaman ders seçimi tamamlanmadan norm kadro düzenlemesi tamamlanmış olmaktadır.
        10) Her okulda ders seçimleri farklılık gösterdiğinden özellikle ara dönemdeki nakillerde ders adaptasyonlarında sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin A lisesinde tüm 10 sınıflarda Coğrafya dersi 2 zorunlu, 2 seçmeli olmak üzere 4 saat okutulmakta iken başka bir okuldan 2 saat zorunlu Coğrafya dersi ile gelen öğrenci ile ilgili adaptasyonda sorunlar ortaya çıkmaktadır.
        11) Seçmeli dersin zorunlusunun da olduğu durumlarda e-okul’da düzenleme yapılarak tek ders olarak görülmesi sağlanmalıdır. Örneğin 10.sınıfta zorunlu olan 2 saat Coğrafya dersinin yanı sıra 2 saat seçmeli Coğrafya dersi seçildiğinde  bu ders e-okul’da 4 saat olarak görülmelidir.
        12) Anadolu Liselerinde taban puan belirlenirken bir önceki yılın taban puanı (sınıfta kalan öğrenciler nedeniyle) göz önüne alınmaktadır. Bu durum da sorunlara yol açmaktadır. Örneğin 2011 yılında 400 puan alan öğrencinin kayıt olamadığı bir okulda önceki yılda 380 puanla kaydolup sınıfta kalan bir öğrenci olduğunda nakil yoluyla 380 puanlı bir öğrenci gelebilmektedir. Burada da paravan olarak özel Anadolu liseleri kullanılmaktadır. Mevzuatta bu yönde bir düzenleme yoktur. Bu düzenleme yapılmalıdır.
        13) Ders seçimlerinin Haziran ayı sonunda tamamlanacağı düzenlenmektedir. Ders seçimlerinin öğretmenlerle yapılması gerektiği de düşünüldüğünde öğretmenlerin tatile çıkmasından önce tamamlanması uygun olacaktır. Örneğin bu yönetmelik bu yıl yürürlükte olsa idi okullar 08 Haziran’da kapanmakta ve öğretmenler 23 Haziran da izne çıkacaklardı. 23 Haziran’dan sonra yapılacak ders seçimlerinde öğretmenden yararlanılamayacaktır.
        14)Öğrenci iki yıl sınıf tekrarı yaptığında sistem dışına çıkarılmaktadır. Yapılan kanuni düzenlemeye göre Ortaöğretim Zorunlu olduğuna göre öğrencinin bu şekilde tamamen sistem dışına alınması doğru değildir. Bunun yerine öğrenci bir kez sınıf tekrarına kaldığında beklemeli olabilmesi ya da o sınıfı Açık Öğretimde tamamlayabilmesi olanağı tanınmalıdır. Bu şekilde yapılacak yönlendirmede  beklemeli kalan öğrenci sorumluluk sınav dönemlerinin yanı sıra onlara yönelik düzenlenecek Beklemeli Sınavları düzenlenmelidir. Açık Öğretim Lisesine geçen öğrenci ise burada sınıf geçtikten sonra tekrar okuluna dönebilmeli bu öğrencilerin masrafları bakanlıkça karşılanmalıdır.