Hukuk Açılan Davalar

Ek Ödeme Mağduru Olan İlköğretim Müfettişi Ve Yardımlarının Mağduriyetini Giderebilmek Amacıyla Dava Açtık

“5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 46. maddesinin 4. bendinin 2. paragrafında geçen “fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra hükmü uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır” hükmünün Anayasa’nın 10. ve 55. maddelerine aykırılığı iddiamız ciddi bulunarak davanın Anayasa Mahkemesi’nce karar verilene kadar geri bırakılması ve Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ettiğimiz yasa hükmüne dayanılarak 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararının “ek ödeme cetveli A-4 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Personelden” bölümünün “iptali amacıyla dava açtık.