Hukuk Açılan Davalar

Emekçinin Ek Dersine Yönelen Saldırılara Taviz Vermedik

Öretmenin aldığı ekders ücretleri 8 yıldır AKP iktidarının gözüne batmış, Bakanlık hemen her fırsatta ekders hakkını yok etmeye ya da tırpanlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda Eğitim İş kurulduğu dönemden itibaren ekders hakkına yapılan müdahalelere karşı özel mesai ayırmış, sayısız soruna Genel Merkez olarak müdahale etmiştir. Bu süreç 2008-2011 çalışma döneminde de aralıksız olarak devam etmiştir. Bu dönemde yapılan önemli çalışmalar arasında 23.01.2009 Tarih ve 27119 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.11.2008 Tarihli ve 2008/14575 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile 01.12.2006 Tarihli ve 2006/11350 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a eklenen ‘’Ek Madde 1’’in hukuka aykırı hükümlerinin dava konusu yapılması çalışması gösterilebilir. Yine , MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 81. maddesinde düzenlenen ek 2. fıkranın (Ek ikinci fıkra : Rehber öğretmenler, sınav dönemlerinde de rehberlik ve mesleki çalışmalarını sürdürürler.) 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ortaöğretimde görev yapan rehber öğretmenler, ders yılı dışında da olsa sınav dönemlerinde fiilen görev yapmaları karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmışlardır. Ancak; ek 2. fıkra ile getirilen yeni düzenlemeye dayanarak yapılan ek ders ödemesi hakkında tereddütlerin oluşması üzerine, bu konu Maliye Bakanlığı’ndan sorulmuş, Maliye Bakanlığı 25.06.2010 tarih ve 9434 sayılı işlemiyle bu madde uyarınca rehber öğretmenlere ders yılı dışında ek ders ücreti ödenmemesi yönünde olumsuz görüş bildirmiştir. Bunun üzerine MEB Personel Genel Müdürlüğünün 30.06.2010 tarih ve 32546 sayılı işlemiyle, Maliye Bakanlığının olumsuz görüşü doğrultusunda işlem yapılması valiliklerden istenmiştir. Sendikamız haksız ve hukuka aykırı düzenlemenin iptali amacıyla dava açmıştır. Aynı şekilde, Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge’nin 8. maddesinde kullanılan “Beceri Eğitimi Dersi Öğretmeni” ibaresinin ve 8. maddesinin (ö) bendinin “Görevlendirildiği sürede kendi dersinin beceri eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerince yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapar” düzenlemesinin iptali amacıyla dava açtık.