Hukuk Açılan Davalar

MEB’İN HUKUKA AYKIRI ROTASYONLA İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE UYGULAMA KILAVUZU KURALLARINI YARGIYA TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığı, çıkardığı ve sendikamızca iptali istenen "Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği"ndeki “Rotasyon”la ilgili sonradan yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile buna ilişkin uygulama kılavuzu mahiyetindeki duyuru kuralları ile "kazanılmış hakları yok sayarak", norm kadro güncellemeleri yapmadan, dayatma niteliğinde tercih yapmaya zorlayarak alelacele rotasyon uygulamasına kalkışmakla sonu görünmeyen bir tünele girmiş; yapacağı uygulamalarla bu karanlık tünelde el yordamıyla ilerlemeye çalışsa da sağlam hukuki temellere oturtulmayan ve iyice düşünülüp tartışılmadan, uygulamanın muhataplarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan sonradan düzenlenen bu hükümlerin de hukuka aykırılık sorununu ortadan kaldırmaktan uzak olduğu, baştan kadük; hatta ölü doğduğu, 900 bin öğretmeni kapsayacak bir düzenlemenin sınırlı olarak ilk uygulamasının yapılmaya çalışıldığı 2014-2015 yılı yaz döneminde bile konunun içinden çıkılmaz hale dönüştürüldüğü; hukuka uyarlık taşımayan gerek yönetmelik hükümleri gerekse uygulama kurallarıyla eğitim çevrelerinde huzursuzluklara, tartışmalara ve belirsizliklere yol açtığı; hatta Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe yöneticilerince bile konunun yeterince ve doğru anlaşılmadığı düşünülürse 2015 -2016 öğretim yılının sorunlarla başlayacağı; yine binlerce öğretmenin hak kayıplarının giderilmesi için yargıya koşacağını söylemek hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Açıkça hukuka aykırı ve uygulanmasıyla telafisi imkansız zararlar doğuracak olan rotasyon uygulamasına yönelik değişiklikler ile yönetmelikte yer almayan yeni kurallar getiren uygulama kılavuzunun iptali için yargıya başvurduk.