Yükseköğretim

ÜNİVERSİTELERDE TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORUZ!

Üniversiteler belediyeler gibi döner sermaye ve özgelirleri olan kurumlardır. Yıllardır süren hukuki mücadeleler sonucunda belediyeler toplu sözleşme hakkına kavuşmuştur.

Yetkili ve etkili sendika Eğitim İş izmir 4 No'lu Yükseköğretim Şubesi olarak Kamu İdari Kurulu Toplantımızın ilk gündemi toplu sözleşme talebi olmuştur. DEÜ Rektörlüğü'ne başvurumuzu yaptık. Uzun sürecek bir mücadele sonunda bizler de toplu sözleşme hakkımıza kavuşacağımızı biliyoruz.

17 Ekim 2005’ten bugüne emeğimiz ve geleceğimiz için canımız pahasına mücadele ettik.

Kamu emekçilerinin toplu sözleşme yapma haklarının bulunduğu yönündeki ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı doğrultusunda Türk yargısında da karşılık bulmuş ve Anayasamızın 90. maddesi kapsamında bu sözleşmelerin iç hukuk kuralı olarak uygulanmasını öncelikli ilke olarak belirlenmiştir.

Yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Demir-Baykara/Türkiye davasına ilişkin kararında sendikaların maaş konusunun da içinde bulunduğu çalışma koşullarına ilişkin toplu görüşme yapma hakkına sahip olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bu gelişmeler ardından Türkiye’de öz gelirleri olan birçok belediye toplu sözleşme yapmaya başlamıştır. Üniversitelerin de belediyeler gibi döner sermaye ve özgelirleri olduğu göz önüne alındığında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de toplusözleşme yapılması olanağı bulunduğu görüşündeyiz.

Öyle ki; Dokuz Eylül Üniversitesi bu durumda Türkiye’de toplu sözleşme yapan ilk üniversite olmak onurunu kazanmak yanında sözleşmede çalışanların maddi kazançlarından çok yerleşkelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sorunları kalıcı şekilde çözüme kavuşturabilme şansı yakalayacaktır. Bu durum inanıyoruz ki, kurum içindeki çalışma iklimini olumlu yönde etkileyecek; öğretimin niteliğini, yayın sayısını ve kalitesini, işgörenlerin çalışma standartlarını en üst seviyeye çıkaracaktır.