Güncel Bilgi-Belge-Talep

21 Mart, 2024

YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ MEB’E İLETTİK

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğin Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili görüşlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettik.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                          ANKARA

            İLGİ: (a) 01.03.2024 Tarih ve 32476 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

     Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Mart 2024 Tarih ve 32476 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve yöneticilerin seçilmesi sürecinde ciddi değişiklikler yapıldı. Bilinmelidir ki eğitim-öğretim sistemi sadece yönetim ve organizasyon işi değildir. Eğitim kurumları tüm paydaşları ile birlikte yönetilmelidir.

 

    İlgi Yönetmeliğin  30. Maddesinin 5. Fıkrası ve Yönetici değerlendirme EK:1 formunun B. Eğitimler bölümü birlikte değerlendirildiğinde  “Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla “eğitim yönetimi alanında doktora yapan”, “eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan’’ ibarelerinin bulunması yönetici olarak atanmak isteyen adaylardan, mesleki ve akademik anlamda gelişimini sağlamak için eğitim yönetimi alanı dışında “Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Özel eğitim ve diğer eğitim bölümlerinde” yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler için bir hak kaybı ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir düzenlemenin akademik kariyer için ağırlıklı olarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanına talebi arttıracağı, eğitimin olmazsa olmazı olan Ölçme Değerlendirme, Özel Eğitim, Program Geliştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb. gibi diğer bölümlere olan ilgiyi azaltıp tercih edilmeyen bölümler haline getireceği açıktır. Şöyle ki, Eğitim Yönetimi alanında doktora yapan adaylara arkadaşlarına göre önemli bir üstünlük sağlayacak ve eşitler arasında eşitsizlik yaratacaktır. Bu nedenle bu madde hükmünün eğitimin gerçekleri ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir.

      İlgi yönetmeliğin Ek: 1 formunun “E. Kurumsal Geliştirme Deneyimi başlığı altında “Türk Patent Enstitüsünden Patent almak” puanla değerlendirilmektedir. Eğitim Kurumlarının bünyesinde üretime yönelik birim/alan bulunan ve patent alabilecek proje geliştirme olanağı olan eğitim kurumlarında çalışanlar, aynı olanağı bulamayan diğer eğitim kurumu öğretmenleri ve yöneticilerinin bu haktan yararlanamayacağı göz önüne alındığında mesleki eğitim veya proje okullarında çalışan öğretmenlerin bu başlıkta belirtilen puanları alarak diğer yönetici adaylarına karşı üstün duruma gelmesine neden olacaktır. Bu düzenleme genel uygulamada eşitlik, hak ve hakkaniyete ve dolayısıyla liyakat ilkesine aykırı bir düzenleme olduğundan bu değerlendirme ölçütünün bütün yönetici adaylarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

 

EK:1 Değerlendirme formunun D. Akademik ve Mesleki Deneyim başlığı altında  “En az bir ders yılı okul zümre başkanlığı yapmış olmak , En az bir ders yılı ilçe  zümre başkanlığı yapmış olmak , En az bir ders yılı il zümre başkanlığı yapmış olmak ve en az bir  yıl birim/bölüm başkanlığı yapmış olmak” ölçütleri  görevinde  4-8 yılını dolduran  yöneticilere uygulanamayacağı, ilk defa yönetici olarak görevlendirileceklerde uygulanabileceği  bu nedenle halihazırda  okul müdür ve müdür yardımcılarına uygulanamayacağından  mevcut yöneticiler  yönünden hak kaybına neden olacaktır. Bu nedenle bu ölçütlerin ilgili bölümünden kaldırılması gerekmektedir.

İlgi yönetmeliğin 11. Maddesine aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi “EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.” Şeklindeki düzenleme de eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun değildir. Bu durumdaki öğretmenlere yönetici olabilme hakkı verilmiş ise tüm münhal eğitim kurumlarını diğer yönetici adayları ile aynı takvim içinde tercih edebilmelidir. Sınırlama getirilmesi doğru değildir.

 Yönetici Seçme ve Görevlendirme yönetmeliğinin EK:3 Sözlü sınav formunun Bölüm B-Değerlendirme (sözlü sınav) başlığı altında, sözlü sınavda uygulanacak seçme ölçütlerinde Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, “temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu”, “özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” ölçütlerinin somut olarak değerlendirilmeyeceği açıktır. Subjektif ölçütlere göre yapılan ölçümlerle elde edilen sonuçların ölçülebilir nitelikte olmayacağı, göreceli bir değerlendirme niteliği taşıyacağından somut ölçülere dayanmayan sözlü sınav uygulanmasından vazgeçilmelidir.

 

         Yukarda açıklamaya çalıştığımız hususlarla ilgili ivedilikle yeniden düzenleme yapılmasını, taleplerimizin yerine getirilip-getirilmeyeceği ile ilgili olarak da sendikamıza Bilgi Edinme Kanununa göre bilgi verilmesini talep ederiz.  

 

 

                                                                                                                         Kadem ÖZBAY

                                                                                                                           Genel Başkan