Güncel Hukuk Haberleri

02 Mart, 2016

DANIŞTAY KARARI SONRASI HUKUKA AYKIRI HALE GELEN MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRMELERİNİN İPTALİ GEREKMEKTEDİR

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.02.2015 tarih ve 2014/1151Yd İtiraz nolu kararı ile 10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 23/1 hükmü; hiçbir objektif kıstas öngörmemesi, mutlak bir takdir hakkı sağladığı, hukuka uygunluk denetimini engellediği, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmediği, ayrıca duyuru öngörmemesi nedeniyle fırsat eşitliğine yer vermediği gerekçeleriyle hukuka aykırı olduğunu ifade etmiş ve hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Yargı kararı ile iptal edilen hukuka aykırı düzenleyici işlemlere dayanılarak tesis edilen bireysel işlemlerin de bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı hususu idare hukukunun bilinen ilkelerinden olup mahkeme içtihatlarıyla da sabit olan bir husustur. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 11.01.2016 tarihli görüş yazısında da aynı husus ifade edilmiştir.

Mevcut durumda yürütmesi durdurulan yönetmelik hükmü uyarınca gerçekleştirilen müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerinin tamamının hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile sabit hale gelmiş ayrıca bu husus Bakanlık Hukuk Müşavirliğince de teyit edilmiştir.

Sendika olarak daha önceki tüm girişimlerimize kulak tıkayan idarenin artık bu kararları uygulamak konusunda kaçacak yeri kalmamıştır.

Hukuka aykırılığı tartışmasız hale gelen müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılıklarının iptali konusunda yeni bir sürece girilmiştir. Sendika olarak başlatacağımız süreçle birlikte yargıya taşıyacağımız görevlendirmelerle ayrıca mahkeme kararlarını uygulamayan kamu görevlileri hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında gerek idari gerekse adli süreçleri başlatacağız.

     MERKEZ YÖNETİM KURULU

MEB’e yazdığımız yazı

MEB Hukuk Müşavirliği Görüş Yazısı