Güncel Sendika Haberleri

16 Şubat, 2012

MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN AYAKTA TEDAVİ NEDENİYLE EK DERS ÜCRETLERİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN MEB'E YAZI YAZDIK

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA

 ANKARA

Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar madde 16/2 son cümle aynen “… bir ayda dört gün geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” şeklindedir.  Ancak “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle“ ibaresi, 10/5/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 18.06.2009 tarih  2009/121 YD itiraz no ve sayılı kararı ile 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 1.maddesi 2.fıkrası hükmü olan; “(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” ibarelerinin yürütmesini durdurmuştur. Bunun üzerine Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğü 27/08/2009 tarih 73665 sayılı yazısında “Uygulamada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/06/2009 karar tarihinden itibaren ayda dört günü geçmemek üzere ayakta tedavi için sevk alan öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmeyecek, geçerli olacaktır.” değerlendirmesini yapmıştır.

    Bakanlığınızın 2010/41 sayılı genelgesinde ise “Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, söz konusu çalışabilir kağıdının kaldırılması tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekir.” denilmiştir. Söz konusu genelge ekinde sunulan “Ayakta tedavi belgesi” incelendiğinde ise süreler tarih olarak belirlenmiş, saat hesabına yer verilmemiştir.

    İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararı ile bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğü yazısında süreler “gün” olarak belirlenmesine rağmen uygulamada işlemler bu hukuki duruma aykırı olarak tedavi süresine tedavi merkezine ve tedavi sonunda iş yerine dönüş için gerekli makul yol süreleri de eklenmek suretiyle  yapılmaktadır.

    Buna göre, Bakanlığınızın mevcut uygulamaya temel teşkil eden ve ülke genelinde uygulanmak üzere tanzim edilen genel düzenleyici bir işlemin var olup olmadığı hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun amir hükümleri uyarınca bilgi ve bu tür genel düzenleyici bir işlemin varlığı halinde bu belgenin bir suretinin adresimize gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli DEMİR

Genel Başkan