Güncel Sendika Haberleri

16 Mayıs, 2011

UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN ZAMANINDA DAVA AÇMAYANLAR İÇİN YENİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ...

Bilindiği üzere, 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bir kısım hükmü Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 tarih, 2004/83E ve 2008/107K sayılı ilamı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve de bu karar 8 Mart 2009 gün ve 27173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yüksek Mahkeme, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte kontenjan sınırlaması öngören  Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinin 7. fıkrasının “Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.” şeklindeki hükmünü iptal etmiştir. Karar sonrasında Sendikamız "Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe etkili olmayacağı" yönündeki yaygın kabulün somut sorunda uygulanamayacağına ilişkin hukuki değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış ve akabinde mağdurların bilgisine ilk olarak örnek dilekçeleri sunmuştu. Uygulamayı diğer sendikaların takip etmesiyle ülke genelinde açılan sayısız dava olumlu sonuçlanmaya başladı. Tablo umut verici olunca, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği tarihi takiben 60 işgünü içinde idareye başvurarak işlem tesis ettirmeyen ya da işlem tesis ettirmesine rağmen 60 günlük süre içinde dava aç(a)mayan mağdur öğretmenlerimiz büyük endişenin içerisine sürüklendiler. 
 
Bugüne kadar sözkonusu sıkıntıyı yaşayarak Sendikamıza başvuran bu öğretmenlerimize, konuyla ilgili olarak Danıştay içtihadının olumlu olarak netleşmesi halinde ortaya çıkan yeni hukuki durumdan hareketle kendilerine sorunu aşmaya yönelik alternatif hukuki yol göstereceğimizi ifade etmemize rağmen yaşanan endişeyi  gidermek mümkün olmamıştır.
 
Bu yoğun beklenti nedeniyle geçtiğimiz günlerde bu durumdaki mağdurlar için yeni bir başvuru dilekçe örneği yayımlamıştık. Şimdi de dilekçelere verilen olumsuz idari yanıtların iptali için soruna özgülenmiş yeni dava dilekçesi örneğini yayımlıyoruz. Dilekçemizde yer alan süre sorununu aşmaya yönelik hukuki tahlil ve değerlendirmelerimizin de yargısal merciilerde karşılık bulacağına, bulması gerektiğine inanıyoruz. 
 
Sendika olarak, işkolumuzu huzursuz eden haksız ve hukuka aykırı dayatmaları özgün hukuk mücadelemiz ile bertaraf etmeye devam edeceğiz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Dava dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.