Güncel Sendika Haberleri

22 Ocak, 2013

YANDAŞA KIYAK DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK

 Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi hükmü ile 3. maddesi hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay'a dava açtık. 
        31.12.2012 tarih ve 28515 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “eğitim uzmanı” ibareleri, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı yönetmeliğe, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.” hükmünü içeren geçici 2. madde eklenmiştir.  
        Düzenlemelerle, eğitim ve öğretim sınıfına dahil personelin eğitim uzmanı olma hakları ellerinden alınırken; Bakanlık merkez teşkilatında, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az 6 (altı) ay geçici olarak görev yapan personele bu hak verilerek ayrıcalıklı zümre yaratılmıştır. Yandaşa özel kadro açmaya dönük, hiçbir objektif ölçüt taşımayan keyfi düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay'a dava açtık.
MERKEZ YÖNETİM KURULU