Güncel Sendika Haberleri

16 Nisan, 2019

YARGI: “İŞLETME İÇİN GERİYE DÖNÜK ÖDENMEYEN EK DERS ÖDENMELİDİR” DEDİ

Bakanlar Kurulunun 2017/10010 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4. Maddesinin (n) fıkrasında yapılan değişiklikle;

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere," ibaresi "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmiştir.”

şeklinde düzenleme yapılmış ve değişiklikle madde metni;

“n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişik İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.”

şekline dönüşmüştü.

Ayrıca;

“MADDE 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.”

şeklinde düzenleme yapılmıştı

Bu düzenlemelerin anlamı: İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Staj Kapsamında yapılan görevler ek ders kapsamında sayılırken düzenleme sonrasında maaş karşılığı görev (yüzyüze eğitim) kapsamına alınmıştır.

Bu düzenlemeye açtığımız dava sonucunda Danıştay 11. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı bulmuştur:

Kararda; “…. İçeriği öğretmen-Öğrenci bütünlüğünde yapılan yüz yüze eğitim ile işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj kapsamında yapılan derslerin farklı nitelikte bulunduğu, koordinatör öğretmenlere ders görevleri karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek diğer öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmalarına, emek ve zaman harcamalarına neden olacağından, verilen emeğin ücretlendirilemeyecek şekilde ek ders kapsamından çıkarılarak yüz yüze eğitim kapsamına alınması Anayasa’da yer alan eşitlik, ücrette adaletin sağlanması ilkelerine aykırı bulunduğunda……. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri ile” düzenlemesi ile 5. Maddesi ile “aynı kararın 15. Maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibaresinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Gerekçesi ile ilgili hükümlerin yürütmesi durdurulmuştu.

Karara MEB itiraz etmiş ve itirazı İdari Dava Daireleri Kurulu’nda reddedilmişti.

Bu karar sonrasında bakanlık işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığında değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılmasına yönelik adım atmıştı.

Fakat öğretmenlerin kaybı olan değişikliğin yayımlandığı 03.07.2017 ile mahkeme (YD) kararının bakanlığa tebliğ edildiği 27.12.2017 tarihleri arasındaki ek ders ücretleri ödenmemişti.

Bunun üzerine yaptığımız açıklamalarda sürecin hukuk büromuzca takip edildiğini ve öğretmenleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmiştik.

Konuya ilişkin olarak emsal teşkil etmesi açısından üyemiz üzerinden açtığımız davada mahkeme lehimize karar vermiştir.

Bu karar haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Kararla beraber idareye (MEB’e) sendika olarak başvuru yapacağız ve kararın tüm öğretmenlere uygulanarak kamu zararı oluşturulmamasını talep ediyoruz.

İdarenin kayıtsız kalması halinde ve kararın mahkeme nezdinde kesinleşmesi sonrasında bu durumda olan ve hak kaybı yaşayan öğretmenlere yönelik hukuki süreci duyuracağız.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

MEB’E YAZDIĞIMIZ YAZI

KARAR ÖRNEĞİ