Özlük-Hukuk Açılan Davalar

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Sendikamızca açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama Kılavuzunun Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş, ancak Bakanlık buna rağmen hukuka aykırı olan kılavuz hükmü doğrultusunda mülakat sınavlarını da gerçekleştirmiş ve sonrasında atamalarını da yapmıştı.

Bu aşamada yapılan mülakatların ve atamaların iptali için açtığımız ikinci davada, Danıştay, hukuka aykırı olan mülakatların tümünün yürütmesini durdurmuş ancak bize göre tartışmalı bir karar ile dava tarihi itibarı ile henüz atama işlemleri sonuçlanmadığı gerekçesiyle bu mülakatlara dayalı yapılan atamaları ise durdurmamıştı.

Bu karar neticesinde ortada hiçbir dayanağı bulunmayan ve yasaya aykırı şekilde ataması yapılan bu kadroların Bakanlık tarafından iptal edilmesi zorunluluğuna karşın, defaatle uyarmamıza ve resmi başvurularımıza rağmen Bakanlık bu hukuksuzluğu sürdürmüş ve adım atmamıştır.

Özetle, Bakanlık personelinin hukuka uygun davranıp davranmadığını denetlemek üzere görev yapan müfettiş kadrolarının bizatihi kendisi bu Danıştay kararlarına göre hukuken aykırıdır.

Ortadaki bu kaotik durumun giderilmesi amacıyla tüm bakanlık maarif müfettişliği kadrolarının iptali için Sendikamızca yeniden dava açılmıştır.

Müfettişlik kurumunun bu denli yıpratılmasına ve tartışmalı hale getirilmesine neden olan Bakanlığı da dava sonucunu beklemeden bu hukuksuzluğu ortadan kaldırması hususunda tekrar uyarıyor, mağdur edilen müfettişlerimiz haklarına kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizin de bilinmesini istiyoruz.

                  MERKEZ YÖNETİM KURULU