Özlük-Hukuk Açılan Davalar

İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNİ MAAŞ KARŞILIĞI SAYAN DÜZENLEMEDE NİHAİ KARAR

03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/03/2017 tarih ve 2017/10010 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 4. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere" ibaresinin "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmesine ve 5. maddesi ile aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemelerin iptalini istemiştik.

Eğitim-İş olarak açtığımız davada düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurmaya idare tarafında itiraz edilmiş ve itirazı reddedilmişti.

Esasa ilişkin kararda da lehimize karar çıkmıştı. İdare konuyu temyiz etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz talebini karara bağlayarak iptal kararını ONAMIŞTIR.

Bu aşamada idarenin  bugüne kadar yapmadığı düzenlemeyi yaparak “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” a işlemesi, o dönemde hak kaybı yaşayan öğretmenlerin hak kayıplarının da ödenmesi gerekir.

Mağduriyetlerin giderilmesi ve kamu zararı oluşturulmaması için bakanlığa başvurduk.

Eğitim-İş olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU