Özlük-Hukuk Açılan Davalar

İSTANBUL GENELİNDEKİ TÜM MÜDÜR YARDIMCISI VE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI GÖREVLENDİRMELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.02.2015 tarih ve 2014/1151Yd İtiraz nolu kararı ile; 10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 23/1 hükmünün, hiçbir objektif kıstas öngörmemesi, mutlak bir takdir hakkı sağladığı, hukuka uygunluk denetimini engellediği, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmediği, ayrıca duyuru öngörmemesi nedeniyle fırsat eşitliğine yer vermediği gerekçeleriyle hukuka aykırı olduğunu ifade etmiş ve hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Anılan mahkeme kararı ile birlikte söze konu yönetmelik hükmüne dayalı olarak gerçekleştirilen müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerinin tamamı hukuki dayanaktan yoksun hale gelmiştir.

Bu doğrultuda Sendikamızca, İstanbul’da mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi ve yapılan görevlendirmelerin iptal edilmesi talep edilmiştir.

Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda yaptığımız bu başvurunun reddi sonrasında yürütmesi durdurulan hükme dayalı olarak gerçekleştirilen İstanbul İli Genelindeki tüm müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmelerinin iptali konusunda dava açtık. (01.04.2016)