Özlük-Hukuk Açılan Davalar

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

12.01.2016 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır.

Kılavuzun dayanağı olan, 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in hukuka aykırı hükümler içeren çok sayıda hükmüne dava açtığımızı duyurmuştuk.  Anılan hukuka aykırı ve mağduriyet doğuracak uygulamaların kılavuzda da yinelenmesi nedeniyle söze konu kılavuz hükümlerine karşı da dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

MEB’in, Teşkilat Yasası, ulusal ve resmi bayramları kutlama yönetmeliği vb. mevzuatlar ile yayınladığı kılavuzlarda her fırsatta Atatürk’ü mevzuattan silme uğraşı bu kılavuzda da uygulanmış,  yazılı sınav konuları arasına “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konuları dahil edilmemiştir. Sistematik olarak sürdürülen bu dışlama ve “Yeni Türkiye” tarihi yaratma kaygısı, Bakanlığın tüm uygulamalarında bilinçli bir politika olarak benimsenmektedir.

Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürk Milliyetçiliği, Türk Milli Eğitim Sistemin temel esaslarını oluşturmaktadır.  Bu halde sistemin bileşenlerinden olan ve sistemin yürütülmesinde ve denetlenmesinde esaslı fonksiyon icra eden okul idarecilerinin yeterlilikleri değerlendirilecek ise öncelikle bu esaslar bakımından değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği tartışmasızdır. Hal böyleyken de söze konu değerlendirmeye esas olan yazılı sınavda bu konunun yer almaması haliyle eksik düzenleme mahiyetindedir.

Diğer yandan kılavuzun “BAŞVURU ŞARTLARI” başlıklı bölümünün, “Uyarı:” başlıklı kısmında yer alan, “Halen müdür yetkili öğretmen olarak görev yapanlar hariç olmak üzere, eğitim kurumu yöneticisi olup, 2015-2016 eğitim öğretim yılının son günü itibariyle aynı eğitim kurumunda ve aynı unvanda dört yıllık ya da aynı eğitim kurumunda ve aynı unvanda müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresini doldurmamış olanlar, yazılı sınava müracaat edemeyeceklerdir.”  düzenlemesi de çok sayıda yöneticiyi mağdur edecektir. Düzenlemeye göre 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonu itibarı ile görev süresi dolacak olan yöneticilerin sınava başvurabileceği öngörülmektedir. Bu anlamda süresi bu tarih itibarı ile dolmayacak yöneticilere ise sınava müracaat etme hakkı tanınmamıştır.

Sorunun temeli bu kılavuz ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’te yazılı sınavların hangi aralıklarla kaç senede bir ya da senede kaç kez yapılacağına ilişkin bir belirleme olmamasından kaynaklanmaktadır. Tam bir keyfiyet dahilinde idareye yazılı sınav açma serbestisi tanınmıştır. Hal böyleyken de idarenin düzenli aralıklarla sınav açmayı tercih etmemesi durumunda sınava giremeyecek yöneticilerin ya da yönetici adaylarının belirsizlik nedeniyle kariyer planı, yer değiştirme öngörüsü yapması mümkün olamayacak aynı zamanda yönetim boşlukları ortaya çıkacaktır. 

Sorunun çözümü, yöneticilerin görev süresinin dolmasına kaç yıl kaldığına bakılmaksızın, herhangi bir süre koşulu aranmaksızın, sınavlara müracaat imkanı sağlanmasıyla mümkün olabilir. Ya da sınav geçerlilik sürelerinin uzatılması da bir çözüm sağlayabilecektir. Ancak işaret edilen düzenlemelerde konuya ilişkin tam bir belirsizlik söz konusudur.

Eğitim-İş olarak işaret ettiğimiz nedenler ile 12.01.2016 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzunun hukuka aykırı ve mağduriyet yaratacak bu hükümlerinin iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık. (15.012016)

         MERKEZ YÖNETİM KURULU