Özlük-Hukuk Açılan Davalar

ÖĞRENCİYE SOSYAL MEDYA YASAĞI GETİREN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, lisede sosyal medya kullanımına getirdiği ciddi yaptırımlarla birlikte temel hak ve özgürlükleri engelleyen pek çok hüküm içeren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin hukuka aykırı ve çok sayıda mağduriyet yaratacak hükümlerine karşı Danıştay nezdinde dava açtık. 

Mevcut iktidarın baskıcı politikası, kendi anlayışına göre yorumladığı ahlak ve manevi değerler kavramı, öğrenci dahi olsa en ufak karşıt görüşe olan tahammülsüz tavrı yönetmeliğe yansımıştır. Yönetmelikte, özellikle öğrencilerin “sosyal medya” kullanımlarının kamusal alana taşınıp, disiplin yaptırımlarına tabi tutulması öne çıkmıştır. Yönetmeliğe göre okul idaresi, beğenmediği her türlü ifade, video, makale vb. paylaşımlar nedeniyle öğrenciler hakkında disiplin cezaları verebilecektir. İlaveten öğrencilerin her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaları engellenmek istenmiş, katılmaları halinde disiplin cezaları öngörülmüştür. Mevcut yönetmeliğe göre öğrencinin katıldığı toplantı ve gösterinin niteliğine, amacına, barışçıl olup olmamasına, siyasi içeriğinin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın öğrenciye ceza verilebilecektir. Anayasal güvence altında bulunan hakların ihlali niteliğinde ortaya çıkan disiplin cezalarının hukuka aykırılığı açıktır. Bu doğrultuda düzenlenen yönetmelik hükümleri dava konusu edilmiştir.

Diğer yandan anılan yönetmelikte, öğrencilerin sosyal etkinlik olarak adlandırılabilecek ve okul dışında gerçekleştirilebilecek faaliyetler konusunda okul idaresine sınırsız bir irade özgürlüğü sağlanmıştır. Yani okul idaresi istemesi halinde, öğrencilere ilişkin olarak her türlü mekan ve ortamda, istenilen kişi, grup, cemaat ile gezi, tören, sosyal faaliyet adı altında etkinlikler düzenleyebilecektir. Bu durum ise eğitim-öğretimin laik ve bilimsel niteliğine aykırı sayılabilecek etkinleri de içerisinde barındırabilecektir. Söz konusu hükmün iptali de dava konusu edilmiştir.

Bakanlık ayrıca, daha önce sendikamızca dava konusu edilen ve Danıştay’ın iptal ettiği okul birincilerinin belirlenmesinde disiplin cezası almama kriterini yargı kararını tanımaksızın tekrar yönetmeliğe dahil etmiştir. Bununla birlikte okul birinciliği tespitinde stajını tamamlama koşulu, Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümü öğrencilerini ayrıca mağdur edecektir. Son sınıf yaz stajı bulunan hemşirelik bölümü öğrencilerinin mevcut yönetmeliğe göre okul birincisi olmaları mümkün olamayacaktır. Buna ilişkin olarak da iptal talebimiz davada yerini almıştır.

Devamsızlığa ilişkin veli bildirimlerine yönelik düzenleme de devamsızlığı teşvik edici nitelikte değerlendirilmektedir. Değişiklikten önce, öğrencinin her beş gündeki devamsızlığından velisinin bilgilendirilmesi öngörülmekteydi. Ancak değişiklik ile birlikte öğrencinin devamsızlığının 5’inci, 15’inci ve 25’inci günlerinde veliye bildirimin yapılması öngörülmektedir. Hükmün yeni haliyle velinin, öğrencinin devamsızlığı konusunda bilgi sahibi olması sınırlandırılmış, öğrencinin veli tarafından okula devamının sağlanması konusunda gereken tedbirleri alması güçleşmiştir. Devamsızlığı arttıracağını düşündüğümüz bu düzenlemenin de iptali gerekmektedir.

Hukuka aykırı ve çok sayıda mağduriyete yol açacağı açık olan dava konusu düzenlemelerin yargı yoluyla iptalinden önce Bakanlığın bu yanlış uygulamalarından dönmesini bekliyor ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.