Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Sendikaları Şura’dan Dışlayan Düzenlemeyi Yargıya Taşıdık

08.09.1995 tarih ve 22398 sayılı Resmi Gazete Yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği’nin 9.maddesinin (f) fıkrasında “Eğitim Sendikaları Başkanları,” olarak düzenlenen hüküm, 04.05.2010 tarihinde yapılan değişiklik ile “Konfederasyona bağlı olan veya üye sayısı en fazla olan eğitim sendikası başkanlarından en fazla beş kişi” olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra aynı yönetmeliğin 9.maddesinin (e) fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarından en çok yirmi üye ” olarak düzenlenen hüküm, 04.05.2010 tarihinde yapılan değişiklik ile “Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarından en çok on beş üye” olarak değiştirilmiştir. Düzenleme, Sendikaların şuraya katılımı konusunda Bakanlığa sınırsız takdir hakkı tanımaktadır. Bu nedenle, 04.05.2010 tarih ve 27571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” hukuka aykırı hükümlerinin iptali amacıyla Danıştay’a dava açtık. Sendikamızın Kasım 2006’da yapılan 17. Milli Eğitim Şura’ sının iptaline yönelik olarak açtığı dava da devam etmekte olup, idare mahkemesinde Mahkeme Başkanı’nın lehimize verdiği görüşe rağmen o çokluğuyla aleyhimize çıkan karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.