Güncel Sendika Haberleri

25 Nisan, 2017

MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile Bakanlık, müdür yardımcılığı yazılı sınavı kaldırılmış ve mülakatla görevlendirmeyi yani torpili yeniden hakim kılmıştır. Buna ilişkin açıklama yapmış ve dava açacağımızı duyurmuştuk.

Dava konusu düzenlemede objektif bir yarışma ve değerlendirme imkanı tanınmaksızın ve sübjektif nitelendirmelere açık ve olası kayırmacı anlayışa imkan sağlayan sözlü sınav, temel unsur olarak yer almıştır. Bu hususta yazılı sınav gerekliliğini işaret eden onlarca mahkeme kararı görmezden gelinerek kamu yönetiminde temel prensip olan kariyer ve liyakat ilkelerinin bütünüyle ortadan kaldırılması söz konusudur. Müdür yardımcılığı yazılı sınavının kaldırılmış olmasının idari işlemlerin “gereklilik” unsuru bakımından değerlendirildiğinde Bakanlıkça izahı zorunludur. Yani Bakanlık yazılı sınavı neden kaldırdığını izah açıklamak durumundadır.

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde mevcut okul müdürlerine 4 yıllık sürelerini tamamlamasından sonra aynı okulu tercih etmeleri halinde ilave puan uygulaması öngörülmesine ilişkin hüküm Sendikamızca dava konusu edilmiş ve Danıştayca bu ilave puan uygulamasının “fırsat eşitliğini” ihlal ettiği gerekçesiyle hükmün yürütmesi durdurulmuştu. Şimdi ise Bakanlık bu mahkeme kararını görmezden gelerek bu defa okul müdür yardımcılığında da söz konusu olmak üzere mevcut yöneticilerin aynı okulu tercih etmesi halinde ilave 4 puan verilmesi düzenlemesini de hukuka aykırı olarak yönetmeliğe eklemiştir.

Sözlü sınavın yayında görevlendirmeye esas olacak EK-1 değerlendirme formunda öngörülen değerlendirme kriterleri de son derece sorunlu ve tamamıyla keyfi değerlemeye açık düzenlenmiştir. Somut başarı kriteri olan yüksek lisans, doktora gibi eğitimlerin puanlamaya katkısı son derece düşü tutulmuş, idarenin elinde silah olarak kullandığı disiplin cezaları da değerlendirme kriterleri arasında ağırlıklı puanlarıyla yerini almıştır. Bu durumda idarece keyfi olarak verilecek disiplin cezaları yöneticiliğin engellenmesine de aracılık edecek ve disiplin cezaları adeta daha da güçlendirilmiş silahlar olarak kullanılabilecektir.

Bununla birlikte yönetmelikte yer alan idari ve adli soruşturma neticesinde görevden alınanların da 4 yıl boyunca yöneticilik başvurusu yapamayacak olması da sudan sebeplerle söz konusu olan açığa almaları arttıracak ve istemediği kimseleri yöneticilikten uzak tutabilmek amacına hizmet edecektir.

Bütünüyle değerlendirildiği sadece yandaş ve kurşun asker yönetici beklentisi Yönetmeliğin ruhuna işlemiş durumdadır.

Yönetmeliğin işaret ettiğimiz hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali konusunda Sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

          MERKEZ YÖNETİM KURULU