Eğitim İş UluslararasıInternational

EĞİTİM-İŞ Labour Union of the Labourers of Education and Science Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

POLİCY GUİDELİNES

POLİTİKA İLKELERİ


Objectives of the Labour Union

İşçi Sendikasının Amaçları

 • Struggles for maintaining and developing the common economic, social, proffessional, organizational, employee benefits and rights of its members as well as all working class. In addition, the Union aims to provide a dignified life standard to all members of the working class.
 • Struggles for everyone to receive contemporary, scientific, secular, democratic, equal, free and qualified education.
 • Relying on the members’ power, the Union makes effort to maintain and develop the sovereignty, unity, secular formation, democratization and national education objectives of the Republic of Turkey that has been leaded by Atatürk.
 • Utilizes the facilities of the work places, universities and other relevant institutions in order to develop the professional capability and quality of its members.
 • Struggles for international provisional adjustment of working conditions, maintanence and improvement of rights and freedoms as well as recognition of union rights, including right to strike and collective agreement.
 • Struggles to establish a labour conscious approach in membership.
 • Struggles to provide both national and international solidarity, fraternity and cooperation within the service branch.
 • Struggles to strengthen and improve respect to fraternity, solidarity, tolerence, human rights and democracy through training and education.
 • Struggles for occupational safety, right to work, social justice and social security.
 • Struggles against discrimination of women in professional and social life as well as for children’s rights and social integration of handicapped and dependent citizens relevant with the universal criteria.
 • Struggles for retention and support of art and artists.
 • Supports the struggles against environmental pollution and distortion of habitat for a healthy and stable social life. Performs studies for preserving history, culture, natural assets, subterranean and surface resources.
 • Supports sports and campaigns for deployment of sports throughout the society.
 • Works for peace in national and international scale.
 • Enforces the right to strike when necessary relying on the rights evolved from international conventions.
 • Üyelerinin yanı sıra tüm işçi sınıfının ortak ekonomik, sosyal, mesleki, örgütsel, çalışan menfaat ve haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder. Ayrıca Birlik, işçi sınıfının tüm üyelerine onurlu bir yaşam standardı sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim alması için mücadele eder.
 • Birlik, üyelerinin gücüne güvenerek, Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik, birlik, laiklik, demokratikleşme ve milli eğitim hedeflerini korumak ve geliştirmek için çaba sarf eder.
 • Üyelerinin mesleki yeterliliklerini ve niteliklerini geliştirmek için iş yerlerinin, üniversitelerin ve diğer ilgili kurumların olanaklarından yararlanır.
 • Çalışma koşullarının uluslararası geçici olarak düzenlenmesi, hak ve özgürlüklerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile grev hakkı ve toplu sözleşme dahil sendikal hakların tanınması için mücadeleler.
 • Üyelikte emek bilincine sahip bir yaklaşım oluşturmak için mücadele eder.
 • Hizmet kolunda hem ulusal hem de uluslararası dayanışma, kardeşlik ve işbirliğini sağlamak için mücadele eder.
 • Kardeşliğe, dayanışmaya, hoşgörüye, insan haklarına ve demokrasiye saygıyı eğitim ve öğretim yoluyla güçlendirmek ve geliştirmek için mücadele eder.
 • İş güvenliği, çalışma hakkı, sosyal adalet ve sosyal güvenlik mücadeleleri.
 • Kadınların mesleki ve sosyal yaşamda ayrımcılığa karşı, çocuk hakları ve engelli ve bağımlı vatandaşların evrensel kriterlere uygun sosyal entegrasyonu için mücadeleler.
 • Sanatın ve sanatçıların elde tutulması ve desteklenmesi için mücadeleler.
 • Sağlıklı ve istikrarlı bir toplumsal yaşam için çevre kirliliğine ve yaşam alanlarının bozulmasına karşı mücadeleyi destekler. Tarih, kültür, tabiat varlıkları, yer altı ve yerüstü kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Sporu ve sporun toplum genelinde yayılmasına yönelik kampanyaları destekler.
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte barış için çalışır.
 • Uluslararası sözleşmelerden doğan haklarına dayanarak gerektiğinde grev hakkını uygular.

Name, Headquarters and Adress of the Union

Birliğin Adı, Merkezi ve Adresi

 • Name of the Labour Union is “Labour Union of the Labourers of Education and Science” and Abbreviation is EĞİTİM-İŞ.
 • Headquarters of the Union is in Ankara.
 • Adress: Ziya Gökalp Caddesi, Ataç Sokak No: 43/4 Kızılay Ankara TURKEY
 • Service Branch of the Union is education, training and science.
 • İşçi Sendikasının adı “Eğitim ve Bilim Emekçileri İşçi Sendikası” olup, Kısaltması EĞİTİM-İŞ'tir.
 • Birliğin merkezi Ankara'dadır.
 • Adres: Ziya Gökalp Caddesi, Ataç Sokak No: 43/4 Kızılay Ankara TÜRKİYE
 • Birliğin Hizmet Kolu eğitim, öğretim ve bilimdir.

Basic Principles and Merits of the Union

Birliğin Temel İlke ve Esasları

 • Embraces the Republican Revolution and its merits. Aims to carry out these merits to a contemporary level in accordance with equality, justice and freedom.
 • Puts strong emphasis on the secularism principal that the Republic of Turkey has been built on. Stands for freedom of conscious and religion as well as stands against opression of people subject to their thoughts and beliefs.
 • The Union is an anti-imperialist organisation and is for sovereignity.
 • The Union is against racism, reactionism and seperatism. It is also for the equality of human beings with non-discrimination principle regarding race, ethnicity, culture, religion, sex, etc.
 • Considers labour as the supreme merit and acquires class and mass unionism.
 • Endeavours the right to perform political activity of the government employees while not interfering an organic relation with any political institution.
 • Sticks to the democratic rules and ethics in establising administrative bodies. Respects the right to power of the majority as well as the right to reach majority of the opposition.
 • Guards the priority of students’ rights. Endeavours to protect children, youth and the handicapped.
 • Endeavours to develop social solidarity among the members.
 • Acknowledges the democratic centralism principal in decision making and implementation of decisions.
 • Acknowledges union sovereignity as a basic principal.
 • Puts strong emphasis on the rule of law and keeps abreast of the constitutional state, ensuring the freedom and rights of the people as well as independence of judiciary regarding the rulers.
 • Accredits the significance of just distribution of income in achieving the struggle against unemployment and poverty.
 • Supports the studies and struggles for maintaining the consumer rights. Stands against corruption.
 • Cumhuriyet Devrimi'ni ve onun erdemlerini benimser. Bu değerleri eşitlik, adalet ve özgürlüğe uygun olarak çağdaş bir düzeye taşımayı amaçlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine inşa edildiği laiklik ilkesine güçlü bir vurgu yapar. Vicdan ve din hürriyetinden yana olduğu gibi, kendi düşünce ve inançlarına tabi kişilerin zulme uğramasına da karşıdır.
 • Birlik anti-emperyalist bir örgüttür ve egemenlik içindir.
 • Birlik ırkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. Aynı zamanda ırk, etnik köken, kültür, din, cinsiyet vb. konularda ayrımcılık yapmama ilkesiyle insanların eşitliği içindir.
 • Emeği en üstün meziyet olarak kabul eder, sınıf ve kitle sendikacılığı kazanır.
 • Herhangi bir siyasi kurumla organik bir ilişkiye karışmadan, kamu çalışanlarının siyasi faaliyette bulunma hakkını gözetir.
 • İdari organların oluşturulmasında demokratik kurallara ve etik kurallara bağlı kalır. Çoğunluğun iktidar hakkına olduğu kadar muhalefetin çoğunluğuna ulaşma hakkına da saygı duyar.
 • Öğrencilerin haklarının önceliğini korur. Çocukları, gençleri ve engellileri korumaya çalışır.
 • Üyeler arasında sosyal dayanışmayı geliştirmeye çalışır.
 • Karar alma ve kararların uygulanmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesini kabul eder.
 • Sendika egemenliğini temel ilke olarak kabul eder.
 • Hukukun üstünlüğüne güçlü bir vurgu yapar ve anayasal devlete ayak uydurur, halkın özgürlük ve haklarının yanı sıra yönetenler konusunda yargının bağımsızlığını sağlar.
 • İşsizlik ve yoksullukla mücadelede adil gelir dağılımının önemini kabul eder.
 • Tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmaları ve mücadeleleri destekler. Yolsuzluğa karşı durur.

Terms of Reference and Mission of the Union

Görev Tanımı ve Birliğin Misyonu

Eğitim-İş acquires the rights and terms of reference below that arises from national and international law and rights:

Eğitim-İş, ulusal ve uluslararası hukuktan ve haklardan doğan aşağıdaki haklara ve görev tanımına sahiptir:

 • Performs studies in order to ensure the members of the Union to have power and control at the instiutions where government employees are to be represented and sends representatives to the councils of concern.
 • Endeavours to organize the government employees in the labour branch represented by the Union and to provide the largest union organization.
 • Runs collective bargaining agreements and conducts legal procedures as well as democratic and legitimate actions in order to achieve the rights of the labour of concern.
 • Conducts legal procedures for the members where it stems from legal rights. Supports and provides legal aid to the members.
 • Affiliates with national and international institutions that are in conformity with the goals and principals of the Union in order to maintain and develop the rights of the members. Sends representatives and observers to the assemblies of the named institutions as well as invites them to the meetings and assemblies of its own; exchanges publications; develops coordination.
 • Holds workshops, seminars, conferences, assemblies and relevant training and cultural sessions in order to achieve its goals.
 • Devlet memurlarının temsil edilecekleri kurumlarda Birlik üyelerinin yetki ve denetim sahibi olmalarını sağlamak için çalışmalar yapar ve ilgili kurullara temsilci gönderir.
 • Sendikanın temsil ettiği iş kolunda devlet çalışanlarını örgütlemeye ve en büyük sendika örgütlenmesini sağlamaya çalışır.
 • İlgili emeğin haklarını elde etmek için toplu iş sözleşmeleri yürütür ve yasal işlemlerin yanı sıra demokratik ve meşru eylemler yürütür.
 • Kanuni haklardan kaynaklandığı durumlarda üyelerin hukuki işlemlerini yürütür. Üyelere hukuki yardımda bulunur ve destekler.
 • Üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Birliğin amaç ve ilkelerine uygun ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyedir. Adı geçen kurumların meclislerine temsilci ve gözlemciler gönderir, kendi toplantı ve kurullarına davet eder; yayınları değiştirir; koordinasyon geliştirir.
 • Hedeflerine ulaşmak için çalıştaylar, seminerler, konferanslar, toplantılar ve ilgili eğitim ve kültür toplantıları düzenler.
 • Founds and runs libraries, day care centers, nurseries, training, leisure and health facilities for the members.
 • Launches cooperatives for the members and launches loans not exceeding 10 percent of the stock cash.
 • Associates with the members in case of accidents, loss, death, unemployment as well as with the families of members who have lost their lives in natural disasters, terror actions.
 • Donates to the public institutions in case of natural disasters, not exceeding 10 percent of the stock cash.
 • Takes action to ensure the female members to become active in professional life as well as at the union.
 • Releases publications like journals, newsletters, books as well as launches and runs radio, tv channels and websites.
 • Endeavours studies in professional training, information and experience for members.
 • Provides strike funds for members who suffer loss while enforcing democratic rights.
 • Üyeleri için kooperatifler kurar ve stok nakitinin yüzde 10'unu geçmemek üzere krediler başlatır.
 • Kaza, kayıp, ölüm, işsizlik durumlarında üyelerin yanı sıra doğal afetler, terör eylemlerinde hayatını kaybeden üyelerin aileleri ile işbirliği yapar.
 • Doğal afetlerde stok nakdinin yüzde 10'unu geçmemek üzere kamu kurumlarına bağışta bulunur.
 • Kadın üyelerin sendikada olduğu kadar iş hayatında da aktif hale gelmesi için çalışmalar yapar.
 • Dergi, haber bülteni, kitap gibi yayınların yanı sıra radyo, tv kanalları ve web siteleri başlatır ve işletir.
 • Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim konularında çalışmalar yapar.
 • Demokratik hakları uygularken zarar gören üyeler için grev fonları sağlar.