Güncel Bilgi-Belge-Talep

15 Şubat, 2024

DİSİPLİN CEZALARININ MEMURLARIN SİCİLLERİNDEN SİLİNMESİ İÇİN MEB`E TALEPTE BULUNDUK

Cumhuriyetimizin 100.Yılı olması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan tüm memurların  çeşitli sebeplerle aldıkları ve sicillerine işlenen diplin cezalarının 657 sayılı DMK’ nın 133. (değişik:12/05/1982-2670/37md) maddesi gereğince memurların görevde yükselme ve farklı bir statüde çalışmalarına engel olacak veya memurun  işlemiş olduğu fiilden pişmanlık duyması ve memuriyet vakar ve liyakatine  uygun davranmaya yönelten  disiplin cezalarının memurların sicillerinden silinmesi için  gerekli düzenlenmelerin yapılmasını  talep ettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                          ANKARA

 

Kamu hukukunda memurun işinde yapmış olduğu mesleki memnu fiillere istinaden idare tarafından takdir edilen disiplin cezaları memurların işlerini tam zamanında  usule uygun yapmadıkları veya kayıtsız kalarak idarenin amaçlarına ulaşmada  gecikmelere sebep oldukları veya yapmış oldukları davranışlarla idarede  birlikte çalışma sonucu  oluşması beklenen sinerjinin oluşmasında   kusurlu davranan memurlara idare tarafında verilen takdiri cezalar 657 sayılı DMK’ nın  125/A ve sıralı maddelerinde  tanımlanmıştır.

 

Bir idari eylemi yerine getirirken, işlerinde kusurlu davranan memurlara, işlemiş oldukları fiiller gereğince çeşitli disiplin cezaları verilmektedir. Yargı denetimine açık olan bu işlemlerin sonucu ise memurun sicil dosyasına işlenmekte ve 657 sayılı DMK’ nın 133. Maddesinde tanımlanan “Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” amir hükmü gereğince memurun sicilinden silinmektedir.

 

Cumhuriyetimizin 100.Yılı olması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan tüm memurların  çeşitli sebeplerle aldıkları ve sicillerine işlenen diplin cezalarının 657 sayılı DMK’ nın 133. (değişik:12/05/1982-2670/37md) maddesi gereğince memurların görevde yükselme ve farklı bir statüde çalışmalarına engel olacak veya memurun  işlemiş olduğu fiilden pişmanlık duyması ve memuriyet vakar ve liyakatine  uygun davranmaya yönelten  disiplin cezalarının memurların sicillerinden silinmesi için  gerekli düzenlenmelerin yapılmasını  talep ederiz.

                                              

  

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                             Genel Başkan