Güncel Bilgi-Belge-Talep

09 Kasım, 2023

EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ FİZYOTERAPİSTLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

RAM’larda Görev Yapan Fizyoterapistlerin Sorunları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduk.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                   ANKARA

 

7 Temmuz 2018 Cumartesi gün ve 30471 sayılı resmi, gazetede yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinin tanımlar kısmının ç)  bendinde Bedensel Engelli Birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim almaya hizmetine ihtiyacı olan bireyi, Bilim ve Sanat Merkezi: Örgün Eğitim Kurumlarına devam eden genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan kurumlar şeklinde tanımlanmaktadır.

Fizyoterapist: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi almış, rehberlik ve araştırma merkezlerinde bireylerin yetersizliklerinden kaynaklı ağrıyı, engeli ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eder ve  Rehberlik Araştırma Merkezinde tanılama işlemlerinde  görev almaktadır. 

Ancak RAM tanılama işlemlerinde  görev alan Fizyoterapistler aynı işi yapan aynı tanı altına imza atan  ve kurul üyesi olan fizyoterapistler özel eğitim öğretmenlerinden daha az maaş almakta, Özel Eğitim Öğretmeni Norm Kadrosu Yönetmeliği Madde 17/ 2.bendinde yer alan (Değişik: 17/10/2016 -2016/9488 K.) Rehberlik ve araştırma merkezlerine; görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu l00.000’e kadar olan yerlerde 7, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1, bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması hâlinde ilave olarak 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu daha verilir denilmektedir. Bedensel engelli bireylerin incelemesini yapan fizyoterapistler kurumlarda sayıca yetersiz kalmakta ve her RAM da bir fizyoterapist kadrosu bulunmaktadır. Bu da bir fizyoterapiste daha çok iş yükü yüklemektedir. 

Bu nedenle Rehberlik Araştırma Merkezlerinde  Fizyoterapist sayısı artırılması, Özel Eğitim Rehberlik Kurulunda  görev yapan Fizyoterapistler  Özel Eğitim Öğretmenleri gibi  Bilsem  sınavlarında görev alarak adlarına ek ders ücreti  tahakkuk  ettirilmesinin  sağlanması ve ek dersücreti usul ve esaslarında değişiklik yapılarak  ek ders ücreti ödemesinin yapılması, Aynı kurumda aynı kurulda ve tanılamada görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile aynı maaş ve ücreti alınabilesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılarak  ücret adaletsizliğinin  düzeltilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının  uhdesinde yapılan merkezi sınavlar da görev verilmesi için  MEBBİS sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması, RAM'larda görev yapan fizyoterapistlerin daha verimli çalışabilmesi için günlük randevu sayılarına kota getirilerek bir standarda bağlanması, Bedensel yetersizliği olan bireylerin yoğun olduğu yerlere ek olarak fizyoterapist atamasının yapılması ve RAM'larda boş kalan kadrolara tayin hakkının verilmesi, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süreklilik kazanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılarak Rehberlik Araştırma merkezilerinde görev alan Fizyoterapistlerin maaş ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılmasını ,çalışma koşullarında gerekli  hukuki düzenlemenin yapılarak çalışma koşullarına  normatif  yapı kazandırılarak bir Fizyoterapiste düşen iş miktarının  emsallerine göre düzenlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

 

 

 

​​​​​​​​​                                                              ​Kadem ÖZBAY

                                                             Genel Başkan