Güncel Bilgi-Belge-Talep

22 Şubat, 2024

Eğitim Kurumlarındaki Müzik Ders Kitapları Görme Engelli Öğretmen ve Öğrenciler İçin Erişilebilir Formatta Hazırlanmalıdır

Eğitim Kurumlarındaki Müzik Ders Kitapları Görme Engelli Öğretmen ve Öğrenciler İçin Erişilebilir Formatta Hazırlanması Talebimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                       ANKARA

 

Engelli bireylerin eğitim ve öğretim hakkı anayasamız ve diğer kanunlar ile güvence altına alınmıştır.  Anayasamızın 42. Maddesinde hiç kimsenin eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamayacağı belirtilmiştir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 8. Maddesi’nde “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” ibaresi yer almaktadır. 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun 15. Maddesi’nde ise, hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim almasının engellenemeyeceği vurgulanarak, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılacağı açıkça ifade edilmiş, bu konuda ihtiyaç duyulacak kabartma yazılı, sesli, elektronik kitap ve benzeri materyal temin edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin  Bakanlığınız tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Buna karşın, 2010 yılından bu yana Bakanlığınıza bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan müzik derslerine ilişkin öğrenci çalışma kitapları ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü alan derslerine ilişkin ders kitapları görme engelliler için erişilebilir olarak hazırlanmamaktadır. 2016 yılında yalnızca ortaokul için müzik dersi çalışma kitapları basılmışsa da, bu çalışma ilkokul ve güzel sanatlar liseleri için yapılmadığı gibi, sürdürülebilirliği de sağlanmamıştır. 2016 yılında basılan kitaplar ise, müzik dersi müfredatının değişmesi sonucu geçerliliğini yitirmiştir.

Müzik dersi kitaplarının görme engelliler için erişilebilir olarak hazırlanmaması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve güzel sanatlar liselerinde eğitim görmekte olan görme engelli öğrencilerin akranları ile birlikte eşit ve erişilebilir öğrenme ortamlarında eğitim görmelerine engel olmaktadır.

07/02/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in  16. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.” ibaresi yer almaktadır.

  Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan görme engelli müzik öğretmenlerinin, meslektaşları ile eşit şartlarda eğitim verme imkanı olmadığı açıkça görülmektedir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bakanlığınıza bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan müzik derslerine ilişkin öğrenci çalışma kitapları ile güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde okutulan alan dersleri kitaplarının görme engelli bireyler için erişilebilir olarak hazırlanması konusunda ivedilikle çalışma yapılmasını ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                                            Genel Başkan