Güncel Bilgi-Belge-Talep

31 Ekim, 2023

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN TALEPLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İLETTİK

Okul Sağlığı Hemşirelerinin sorunları ve sağlık hemşirelerinden daha üst düzeyde verim alabilmek için gerekli  yasal düzenlemelerin yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığından talep ettik.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

İş Sağlığı İş Güvenliği Yasası kapsamında iş yerlerinde çalışan sayısı 50 kişiyi geçtiği anda kurumda İSG kapsamında iş yeri hemşiresi görevlendirilmesi zorunluluğu gereği 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Sağlığı Hemşirelerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda okul ve kurumlarınızda okul sağlığı hemşiresi kadrosu ihdas edilerek bünyenizde hemşire ataması yapıldığı bilinmektedir.

Ataması yapılan okul sağlığı hemşiresi, yönergenin 4.maddesi tanımlar başlığı altında   “25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili” olarak tanımlanırken aynı mesleki ehliyet ve  yeterliliğe haiz meslek grubunun hastanelerde görevli olan hemşireler ile aynı ekonomik  ve sosyal haklara sahip olması, bunun  yanında  pansiyonlu okulların revirinde görevli hemşirelerin pansiyonda belletici olarak görev yapan  belletici öğretmenlerle aynı ortamda  ve aynı görevi yapan okul hemşirelerinin aynı nöbet ücretini almaları ,  yönergenin tanımlar başlığı altında  4.maddesinin (g) “bendinde  Revir; Okul sağlığı hemşiresinin kullanımında olan, sağlık hizmetlerinin sunulduğu odayı, ifade eder” denilerek  yatılı olarak barınan öğrencilerin her türlü hastalık, takip ve ilaç  hizmetlerinin sunulmasında hemşirelik yönetmeliğinin EK:1 maddesine göre görev  yaptığından   fiili olarak hemşirelik protokolüne uygun olarak  görev yapan bakanlığınıza bağlı olarak çalışan  hemşireler  Sağlık Bakanlığında çalışan  hemşireler gibi pansiyonlarda gece nöbetine kalmakta  ve hasta olan öğrencilerin hastaneye sevk edilmesinde , revirde gözetim altında bulunmalarının sağlanmasında, ilaçlarının  takibi gibi  iş ve işlemişlerinin yapılmasında birinci derecede sorumluluk ve görev alan hemşireler,  gerek nöbet ücreti gerekse de ekonomik yönden Sağlık Bakanlığına bağlı hemşireler gibi maaş almaları, bunun  yanında bünyenizde çalışan hemşirelerin yaz tatillerinde okullarda öğrenci bulunmadığından  Psikolojik Danışman/ Rehber öğretmenler gibi çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

            Bakanlığınız bünyesinde görev yapan sağlık hemşirelerine mazeretleri kapsamında kurumlar arası geçiş hakkı tanınması, mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek için özür tayini hakkı verilmesi;

657 sayılı DMK’ nın 99.maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.” denilmektedir. Sağlık hemşirelerine yapılan keyfi uygulamaların önüne geçilmesi, herhangi bir keyfiyete mahal bırakmadan çalışma saatlerinin belirlenmesi;

Sağlık hemşirelerinden gelen yakınmalardan anlaşılacağı üzere; Merkez İSGB tarafından belirlenen okul revirinde olması gereken malzemelerin temin edilmesinde gerekli bütçenin sağlanması, okul sağlığı hemşiresinin topladığı öğrenci sağlık verilerini kaydedeceği bir VERİ GİRİŞ SİSTEMİ oluşturulması, okuldaki sağlık derslerine girme, kurs açma, MEB sınavlarında görev alma, Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfına tanınan ulaşım indirimi, müze ziyaretleri, tiyatro, sinema indirimi vb. gibi sosyal yaşamda yapılan indirimlerden okul sağlığı hemşirelerinin yararlandırılması, okul sağlığı hemşirelerine pansiyonlarda  nöbetçi olduğu günlerde diğer personel gibi ücretsiz yemek yeme hakkının tanınması gibi çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarının giderilmesi, çalışma koşullarının yasal düzenleme yapılarak normatif bir yapıya kavuşturulması  böylece okul hizmetlerinde kritik bir öneme sahip olan  sağlık hemşirelerinden  daha üst düzeyde verim alabilmek için gerekli  yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                                     Genel Başkan