Güncel Bilgi-Belge-Talep

17 Kasım, 2023

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Dil Derslerinin Uygulamalı Sınavlarında Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Çözüm Önerilerimizi MEB’e İlettik

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve  Yabancı Dil Derslerinin Uygulamalı Sınavlarında  Karşılaşılan Sorunlarla  İlgili Çözüm Önerilerimizi MEB’e İlettik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

Milli  Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. Maddesi, Okul öncesi ve İlköğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi ve bağlı olarak çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı  ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinin; 5/e “ Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç okullar tarafından yapılacak tüm sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır ve 5/ğ “Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur’’ hükümleri gereğince Yabancı Dil, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yapılan uygulamalı sınavların değerlendirilmesinde ölçme aracı olarak kullanılan dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarında uygulanacak sınav materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.   

Öğrenci mevcutlarının kalabalık olduğu sınıflarda uygulamalı sınavların gerçekleştirilmesi çok zaman almakta ve bu durum öğretim programlarının planlanan süre içerisinde yetiştirilmesini imkânsız kılmaktadır. Uygulamalı sınav yapılan haftalarda sınav yapan öğretmenlerin sınavları sağlıklı yapabilmeleri için derslere girmemeleri ve yapılan sınavların ders mahiyetinde kabul edilmesi uygun olacaktır.

Ortaöğretim ve ortaokullarda; yönetmeliklerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde belirtilen ölçme çalışmalarında öğrencilerin eğitim süreçlerinde kazandıkları kazanımların ölçülmesinde açık uçlu sorular, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme, okuma, anlama ve yazma gibi taksonominin uygulama, analiz-sentez gibi üst düzey zihinsel becerileri ölçebilecek düzeyde soruların sorulması daha uygun olacaktır.

Madde çeşitliliği ilkesi gereği daha alt düzey zihinsel süreçler gerektiren kazanımlar için ise çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve eşleştirme türü sorularda tercih edilebilir. Böylece geliştirilecek testlerin objektifliği, kapsam geçerliği vb. özellikleri arttırılmış olacaktır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kendi yaptıkları ulusal kademeler arası geçiş sınavlarında sadece çoktan seçmeli sorular kullanmaktadırlar.

MEB, öğretmenlerden sadece açık uçlu soruları kullanmalarını istemektedir. Bu durum öğretim programlarının okullarda etkin bir şekilde uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Doğrusu hem ulusal sınavlarda hem de okullarda yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında farklı soru formatlarının bir arada kullanılmasıdır. 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında açık uçlu soru hazırlama, dinleme ve konuşma becerilerini ölçebilecek ölçme materyalleri geliştirme ve uygulama alanlarında mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla ivedilikle çalışmaların yapılmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan