Güncel Hukuk Haberleri

24 Haziran, 2016

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ”ne 27.04.2015 tarihinde açılan davada Yönetmeliğin “performans değerlendirmesine” ilişkin hükümlerinin yer aldığı 15. maddesinin (1) ve (2) nci fıkralar, 19 ve 20 ve 25’inci maddelerinde yer alan ibareler, Yönetmeliğin “Performans değerlendirmelerine “ ilişkin düzenlemelerinin yer aldığı 16,17 ve 18 inci maddelerindeki hükümler hukuka aykırıdır; Madde metinlerinde geçen ve aday öğretmenlerin başarısını ölçmede sınavlar kadar etkili kılınan ve ayrıntılı ölçütler içeren Ek-3 Formu olarak Yönetmelik ekinde yayımlanan Performans Değerlendirmesi puanlamaya esas A, B, C kısımları ile toplam 50 kriterden oluşmaktadır. Değerlendirme sorularının objektifliğinin tartışılması bir yana değerlendirmeyi yapacak Değerlendirme Komisyonlarının seçimi, görevi de hukuksal anlamda objektif olmaktan uzaktır.

Aday öğretmenlerle ilgili performans değerlendirmesi yanında, çalışan öğretmenlerle ilgili olarak performans düzenlemesi getiren “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 54.maddesinin de tamamının iptali istenmiştir. 54. Maddeye göre;

 (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir ”denilmektedir.

Buna göre çalışan öğretmenler 50 ölçüt üzerinden performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadırlar.

İptale konu hukuka aykırı hükümlerin uygulanmasının telafisi imkânsız zararlara yol açacağı açık olduğundan, idarenin savunması alınmaksızın düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istemli Danıştay 16. Dairede dava açılmış olup, süreç devam etmektedir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Dilekçe İçin Tıklayınız