Güncel Hukuk Haberleri

08 Şubat, 2016

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DAVA AÇTIK

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dört yıllık görev süresini tamamlayan okul müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin uzatılmasında sınava girme koşulu kaldırılmış, yalnızca okul müdürünün inhasına dayalı olarak görev süresinin uzatılabilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yine aynı yönetmelik kapsamında 4 yıllık görev süresi sona eren okul müdürlerinin görev süresinin uzatılmasında aynı okulun tercih edilmesi halinde mevcut okul müdürlerine ek sekiz puan verileceği belirtilmiştir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının dört yıllık görev sürelerinin sona ermesi durumunda yeniden görev sürelerinin uzatılabilmesinin yalnızca okul müdürünün inhasına bağlanıyor olması okul müdürünün dikta yönetiminin kurulması anlamına gelmektedir. Müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süresinin uzatılması bakımından hiçbir objektif değerlendirme ve somut kriter öngörülmemektedir. Uzatma işleminin hangi esaslar dairesinde yapılacağı da belirsizdir. Uzatılma iradesi tamamıyla okul müdürünün inisiyatifine bırakılmıştır. Bu haliyle müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının koşulsuz itaat etmesi, yöneticilikte yeterliliğe ilişkin tek ölçüt olarak yönetmeliğe yansımış durumdadır. Diğer yandan Bakanlık yine yargı kararlarını yok sayarak, Danıştay İdari Dava Dairelerinin aynı hüküm hakkında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını da görmezden gelmiştir.

Aynı şekilde okul müdürlerinin 4 yıllık görev süresini tamamlamaları halinde, aynı kurumda görev yapmak üzere görev süresinin uzatılması isteminde bulunması halinde söz konusu olacak ek puan uygulaması yönetmeliğin bizzat kendi ruhu ve sistematiği ile çelişmektedir. Anılan yönetmeliğin genel mantığı, yöneticilerin yöneticilik görev sürelerinin sınırlandırılması ve yöneticilik görevinde yarışmaya dayalı bir rekabeti öngördüğü ve bu haliyle de üretken ve yenilenmeye açık bir yönetim oluşturma gayreti hedeflendiği ifade edilmektedir. Oysaki mevcut okul müdürüne tanınan bu ek puan uygulamasıyla bu rekabet ve yarışma ortamı ortadan kalkmış olacaktır. Yönetmelikte öngörülen puanların mevcut okul müdürüne verilmesi halinde mevcut puanlama sistemine göre o okul için tercihte bulunan başka bir okul müdürü adayının görevlendirilmesine fiilen imkan olmayacaktır. Bu haliyle anılan hüküm Anayasada ifadesini bulmuş “EŞİTLİK” ilkesi temelinde imkan ve fırsat eşitliği kavramlarını hiçe sayar niteliktedir.

Bu sebeplerle 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. ve 3. maddelerinin iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

               MERKEZ YÖNETİM KURULU