Güncel Sendika Haberleri

14 Mart, 2012

4+4+4 DAYATMASINA KARŞI ORTAK EYLEM ÇAĞRISI YAPTIK

 

4+4+4 DAYATMASINA KARŞI EĞİTİM İŞ KOLUNDAKİ TÜM SENDİKALARA ORTAK EYLEM ÇAĞRISI YAPTIK

Eğitim, insanlığın sahip olduğu en temel haklardan biridir. Devlet, bu hakkı korumak, geliştirmek ve düzenlemekle görevlidir. Sosyal devlet, bu hakkı eşit, adil ve parasız olarak sağlamakla yükümlüdür.  Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir toplumun sürekliliği ve gelişimi bakımından yaşamsal önem taşır. Çünkü bir toplumun geleceğini, yetişmekte olan bireylere verilen eğitimin niteliği belirler.

Bizim eğitimimizin en önemli amacı ise, çocuklarımızı her türlü dogmalardan, kalıplaşmış düşüncelerden uzak; özgür ve bilimsel ölçütlerde düşünebilen insancıl ve üretken yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Böylesine yaşamsal bir konuda AKP’nin 5 grup başkanvekili tarafından hiç tartışılmadan, hiçbir araştırma yapılmadan, konunun tarafları ve uzmanları bir araya gelip değerlendirme yapmadan, kamuoyu yeterince bilgilendirilmeden alelacele, hatta Milli Eğitim Bakanlığı da yok sayılarak 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim yasa teklifi, TBMM’ye 03.02.2012 tarihinde sunulmuştur.

Yasa teklifi alt komisyonda görüşüldükten sonra TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gelmiş, ilk altı maddesi üzerinde önemli tartışmalar yapılmıştır. Kalan yirmi madde ise adeta AKP milletvekillerinin barikatı ve uyguladıkları şiddet sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir oylamayla komisyonda kabul edilmiştir.

Oysa bu meclis, Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinde bile demokrasiden vazgeçmemiş, Başkomutanını dahi demokratik bir ortamda seçebilmiş, top sesleri Ankara’dan duyulurken Eğitim Şurası düzenlemiş, Türkiye’nin Eğitim politikalarının tartışılması sağlanabilmiştir.

Ülkemizin geleceği konusunda çok önemi olan bir yasa teklifi, komisyonda görüşülürken, AKP’ye mensup milletvekilleri komisyona el koyarak yasa teklifi maddelerinin görüşülmesini engellemişlerdir.

Demokratik süreçlere bile tahammül etmeden, “tarih vererek” ve “ne pahasına olursa olsun” bu yasa çıkacak demek, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Bu durum adeta Enver Paşa’nın “Kanun yok, kanun yap” mantığını yansıtmaktadır. AKP İktidarı bu çatışmacı ve dayatmacı tutumundan biran önce vazgeçmeli ulusumuzu gerecek, çatışma ortamlarını yaratacak davranışlardan kaçınmalıdır.

4+4+4 Yasa Teklifi TBMM Genel Kuruluna Geldiği Gün İş Bırakıyoruz

Eğitim-iş olarak ulusumuzun geleceğini belirleyen eğitim gibi önemli bir konuda, böyle bir oldubittiyi kabul etmemiz mümkün değildir. Eğitim planlanmasının toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olması nedeniyle; tüm sendikaların, tüm demokratik kitle örgütlerinin, kısacası tüm Türkiye’nin bu soruna sahip çıkması gerekmektedir. Ayrıca bu sorun, eğitim çalışanlarını doğrudan ilgilendirdiği için; “demokratik, laik, bilimsel,  kamusal ve herkes için ” eğitim hakkını savunan, eğitim işkolunda örgütlü tüm sendikaları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Eğitim işkolunda örgütlü bir sendika olmanın sorumluluğu gereği, yasa teklifi TBMM Genel Kurulun geldiği gün, üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız.

Merkez Yönetim Kurulu

Sendika genel merkezlerine gönderilen çağrı metni için

Dosya 1 için tıklayınız

Dosya 2  için tıklayınız

Dosya 3 için tıklayınız

Dosya 4 için tıklayınız

Dosya 5 için tıklayınız

Dosya 6 için tıklayınız