Güncel Sendika Haberleri

28 Ağustos, 2008

KEY ÖDEMELERİNDE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM

 

26/11/1999 tarih ve 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 3320 Sayılı “Memurlar Ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun” ve kapsamı hakkında genel açıklama.

TALEP HAKKINA SAHİP OLANLAR

01.01.1987 tarihi ile 31.12.1995 tarihleri arasında aralıklı ya da aralıksız olarak memur ya da işçi statüsünde çalışanlar hak sahibi sıfatıyla alacak hakkına sahiptirler.  

TALEP HAKKI OLMAYANLAR

Mevcut hukuki durum uyarınca 3320 sayılı mülga kanun madde 1 uyarınca ;

  • Yardım döneminde “hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa olsun kendilerine konut (lojman) tahsis edilmiş bulunanlar”,
  • Yardım döneminde kurumların yurtdışı  kadrolarına sürekli görevle atananlar,
  • Yardım döneminde kanunları gereği SÖZLEŞMELİ statüde çalışanlar, (bu çalışanların, kesinti öncesi dönemde ya da kesinti süresince kuruluşlarına başvurarak 3320 Sayılı Kanunun 3  üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince ödeneceğini belirtenler ödeme talep edebilirler.)
  • Memur ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar,
  • Daha önce adlarına yapılan KEY ödemesini tahsil edenler,

 hak talep edemezler . 

BAŞVURU

KEY ödemelerinde ödeme takvimi açıklandı ve süreç devam ediyor. Ödeme takvimine göre KEY paraları hak sahiplerinin hesabına TC kimlik numarasının son iki rakamına göre yatırılmaya başlandı. Buna göre ,

TC kimlik numarasının son iki rakamı 00-08 olanlara  28 Temmuz,
TC kimlik numarasının son iki rakamı 10-18 olanlara  29 Temmuz, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 20-28 olanlara  30 Temmuz, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 30-38 olanlara  31 Temmuz, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 40-48 olanlara  1 Ağustos, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 50-58 olanlara  4 Ağustos, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 60-68 olanlara  5 Ağustos, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 70-78 olanlara  6 Ağustos, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 80-88 olanlara  7 Ağustos, 
TC kimlik numarasının son iki rakamı 90-98 olanlara  8 Ağustos

tarihlerinde ödeme yapılacak. Verilen tarihler KEY paralarının hak sahiplerinin hesaplarına geçirilme tarihidir. Hak sahipleri parayı daha sonraki bir tarihte de(bu süre, hak sahipliğini tespit eden Resmi Gazete ilandan itibaren en çok 5 yıldır) çekebilirler. 

Hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya  pasaport ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekmektedir.  Ziraat Bankasında hesabı bulunanların öncelikle banka ATM ‘leri yoluyla hesaplarını kontrol etmeleri, ödemenin hesapta görünmesi halinde kendilerini banka şubelerinde gereksiz zaman kaybından kurtaracaktır.   

Hak sahiplerinin ödemeyi nakit ödeme seçeneği dışında hisse senedi olarak da talep etme hakları da vardır. Ödemeyi hisse senedi olarak talep eden hak sahipleri, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak bu yöndeki taleplerini yetkililere ileteceklerdir. Şube yetkilileri taleple ilgili olarak hak sahibine dekont verecektir. Bu halde hisse senetlerinin teslimi süreci hakkında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketince yapılacak duyuru takip edilmelidir.
İtiraz  Süreci ve Süresi (Önemli !!! )

Hak sahibi olmalarına rağmen;

  • isimleri ödeme listelerinde yer almayanlar ile
  • eksik ödeme yapılanların 

İLANIN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan(ÇALIŞILAN) kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası kurumlar 2 AY İÇERİSİNDE gerekli hesaplamayı yaparak ödenmesi gereken meblağı bankaya bildirmek zorundadırlar. İtiraz sahiplerinin itirazlarını yaparken başvurularını belgeleyebilecekleri bir yöntem kullanmaları önemlidir. Bunun için elden başvuru yapılıyorsa evrak numarası alınmalı, posta yoluyla başvuru yapılıyorsa iadeli taahhütlü posta servisi kullanılmalıdır.  İtiraz dilekçesi herhangi bir şekle tabi değildir. Dilekçede mağduriyetin nedeni kısaca izah olunarak, mağduriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemlerin ivedilikle yapılarak KEY ödentilerinin 5664 sayılı Kanun’un 3. ve 5. maddeleri doğrultusunda Ziraat Bankasına bildirilmesi talep edilmelidir. Dilekçede dikkat edilmesi gereken hususlar ; itirazın kısa gerekçesinin, çalışma yerinin, varsa çalışma dönemini kanıtlayan bilgi ve belgelerin, TC kimlik numarasının,  kimlik bilgilerinin, emeklilik numarasının ve yine varsa çalışma sürecini kanıtlayan diğer bilgi ve belgelerin ve yazışma adresi ile varsa telefon numarasının yer almasıdır. İtiraz dilekçesine nüfus cüzdanı suretinin eklenmesi yararlı olacaktır. 

Yapılan düzenlemede 3 aylık başvuru süresi geçirildikten sonra ileri sürülen itirazların ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir. Bu hükmün hukuki değeri kanımızca tartışmalı olmaklar birlikte, tüm hak sahiplerinin ihmal ortaya koymadan 3 ay içerisinde başvurularını yapmaları daha sonra sıkıntı yaşamamaları için büyük önem arz etmektedir. 

3 aylık süre konusunda hak sahiplerinin bankaya başvurdukları tarihi değil, Resmi Gazete “ilan tarihi”nin dikkate almaları hususunu yinelemekte yarar görüyoruz.  
 

EŞLERİN DURUMU

3320 Sayılı kanun eşlerden her ikisi de yardımdan yararlanabiliyorsa yardımın AİLE REİSİNE yapılmasını hüküm altına almıştı. Ancak kanun Bakanlar Kurulu’na eşlerden her ikisine de –bir konut için kullanılmak üzere- yardım sunulmasına karar verme yetkisi tanımıştır. Dolayısıyla sözkonusu istisna dışında ödemeler aile reisinin hesabına yapılacaktır. 3320 sayılı mülga yasanın evlilik birliğinin yardım dönemi içerisinde ya da sonrasında sona erdiği hallerde de ödeme yine aile reisi olan kişiye yapılacaktır. 

HAK SAHİBİNİN ÖLÜMÜ

Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulunmayanlara ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanuni mirasçılarına ödenir. Bu durumda kanuni mirasçılar veraset ilamı yoluyla hak sahibine ödenmesi gereken payı talep edebilirler. 


EĞİTİM İŞ, ödemelerle ilgili olarak yaşanan kaosu yakından izlemektedir. Sürecin mağduru olan çalışanların sorunlarının çözülmemesi halinde, mağdur çalışanların yanında soruna bütün olanaklarıyla müdahil olacaktır.