Güncel Sendika Haberleri

16 Temmuz, 2011

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMASI

 

Genel Merkezimiz AR-GE birimi tarafından hazırlanan ‘Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öğretmen Görüşleri’ adlı araştırmamızda, 81 ilde gerçekleştirdiğimiz anket çalışmalarından edindiğimiz bulgular üzerinden önemli sonuçlar ve öneriler içeren bir rapor hazırladık; bugün basın ve kamuoyu ile paylaştık.

SONUÇ VE ÖNERİLER

1-Öğretmenlerin atama/yükseltilme/yer değiştirmelerinde şeffaf bir uygulamanın yapılmadığı öğretmenlerin sağladığı politik gücün etkili olduğu görülmektedir.
Öğretmen ve yönetici atamalarının daha şeffaf hale getirilmesi, liyakat-yeterlilik ilkesinin gözetilmesi gerekmektedir. Özellikle Bakanlık Merkez ve İl Teşkilatlarında yapılan keyfi uygulamalardan vazgeçilmelidir.
2-KPSS’nin öğretmenlik mesleğinin saygınlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmelidir.
3-Okulların ders araç-gereçleri donanımının tamamlanması gerekmektedir.
4-MEB’in düzenlediği hizmet içi eğitim etkinliklerinin, öğretmenleri geliştirmediği, kontenjanlarının yetersiz olduğu, zamanlamasının uygun olmadığı, etkinliklerinin gerçekleştirildiği yerlerin öğretmenler için uygun olmadığı, öğretmenlerin resen etkinliklere alınmasının verimli olmadığı belirlenmiştir.
Hizmet içi Eğitim etkinliklerinin tekrar gözden geçirilmesi, Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığının yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
    5-Öğretmenlerin siyasal partilere üye olmaması öğretmenleri siyasal işlevinden uzaklaştırdığı görülmüştür.
    Tüm kamu çalışanlarının siyasi partilere üye olmalarının sağlanması gerekmektedir.
    6- Öğretmenlik eğitimi almayanların, öğretmen olarak atanmaları mesleğin saygınlığını düşürdüğü belirlenmiştir.
    7- Zorunlu hizmet aflarının, öğretmenlerin birlik duygusunu zedelediği, zorunlu hizmet uygulaması ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiği belirlenmiştir.
    8- Kadrolu öğretmen statüsü dışında öğretmen istihdamının (ücretli, vekil, sözleşmeli) mesleğin saygınlığını azalttığı, kadrolu öğretmenlik dışında atamanın yapılmaması gerektiği tespit edilmiştir.
    9- Öğretmenlerin öğrenci / veli ile parasal ilişki içerisine sokulması öğretmenlik mesleğinin saygınlığını azalttığı, bu uygulamanın öğretmenleri ve yöneticileri zor durumda bıraktığı belirlenmiştir.
    MEB’in bu uygulamanın önüne geçebilmesi için tüm ilköğretim okullarına bütçe verilmesi gerekmektedir. Temizlik, personel, kırtasiye, ısınma, fiziksel bakım, teknik donanım gibi ihtiyaçların bütçeden karşılanması gerekmektedir.
    10- Öğretmenlik meslek etiğinin benimsenmemiş /geliştirilmemiş olması mesleğin profesyonelleşmesini engellediği tespit edilmiştir.
    11- Öğretmen örgütlüğünün desteklenmemesi mesleğin saygınlığını azalttığı, öğretmenlerin birlik duygusunu zedelediği görülmüştür.
    12- Alan dışından ders ücreti karşılığı yapılan görevlendirmelerin eğitimin niteliğini düşürdüğü belirlenmiştir. MEB’in ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçmesi gerekmektedir.
    13- Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu, bu nedenle öğretmenin verimliliğini azaldığı belirlenmiştir.
14- Öğretmenlere ödenen eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneğinin, maaşlarının, ek ders ücretlerinin, yolluklarının, çocuk yardımının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin ekonomik haklarının bir an önce iyileştirilmesi, öğretmenlerin verimliliği ve mesleğin saygınlığı açısından çok önemlidir. Öğretmenlerin taban aylıklarının yükseltilmesi, ek ders ücretinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
15-Öğretmenlerin ulaşım giderleri, öğle yemeği giderleri maaşlarına yansıtılmalıdır.
16-Öğretmenlere yıpranma tazminatı ödenmelidir.
17-Öğretmenlere lojman yada kira desteği sağlanmalıdır.
18-Ekders ücret yönetmeliğinin hak kayıplarına neden olduğu bu yönetmeliğin tekrar düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir.
19-Öğretmenlerin istedikleri yayınları ve kitapları almakta zorlandıkları, bununda ekonomik gelirlerindeki yetersizlikten kaynaklandığı anlaşılmıştır.
20- Öğretmenlere yönelik sosyal tesislerin amacına uygun olarak kullanılmadığı, öğretmenlerin bu tesislerden yararlanamadığı, sosyal tesislerin sayısının ve kapasitesinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.
21- Türkiye’deki öğretmenlerin gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
22- MEB’in öğretmenleri lisansüstü eğitime girme / tamamlama konusunda özendirmediği belirlenmiştir. Yüksek Lisans yapan öğretmenlerin ek dersleri % 25, Doktora yapan öğretmenlerin ise %40 oranında arttırılmalıdır.
23- Öğretmenler, doğum sonrası 1 yıl ücretli izin hakkına sahip olmalıdır.
24- Öğretmenler grev ve toplu sözleşme haklarını kullanabilmelidir.

Anket çalışmasını indirmek için tıklayınız.

Nasıl Bir Milli Eğitim Bakanı İstiyoruz? adlı çalışmamızını indirmek için tıklayınız.