Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzuna Dava Açtık

2015 yılı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınavı’na ve dayanak olan kılavuza Danıştay nezdinde dava açtık.

  1. 30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinin;
  • 4 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan “…veya yalnızca sözlü sınavı..” ibaresinin,
  • 6 ıncı maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan “….veya yalnızca sözlü…”  ibaresinin,

(4) üncü fıkrasında yer alan “yetmiş puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak ilân edilen her KPSS puan türünde başvuran adaylardan veya….” ibaresinin,

  • 11 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (b), (ç), (d),(e) bentleri ile (3) üncü fıkrasının,
  • 12 inci maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan “...yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının…”

(2) inci fıkrasında yer alan “…yazılı sınav yapılmışsa..” ve “…yapılmamışsa…” ibarelerinin,

 

  1. Yukarıda ifade edilen Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan  18.02.2015 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ve sadece sözlü sınav öngören  2015 Milli Eğitim Uzmanlığı Yarışma Sınavı Kılavuzu’nun,

 

  1. Hukuka aykırı olan 2015 Milli Eğitim Uzmanlığı Yarışma Sınavı Kılavuzu uyarınca gerçekleştirilen 02.03.2015-11.03.2015 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavların ve sınava yönelik tüm sonuçların,

 

savunma alınıncaya ve sonrasında esas hakkında karar verilinceye kadar öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve sonrasında iptaline, cevap süresinin kısaltılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi talepli Danıştay nezdinde dava açtık.