Özlük-Hukuk Danıştay Kararları

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DANIŞTAY’DAN İPTAL KARARI

01.07.2015 tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin pek çok hükmü değiştirilmiş ve hukuka aykırı olan bu hükümlerin iptali için de sendikamızca dava açılmıştı.

Sendikamızca açılan söz konusu davada Danıştay yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptaline karar vermiştir.

İptal edilen hususlardan biri Yönetmeliği 64. Maddede yer alan okul birinciliği tespitine ilişkindir. Yönetmeliğin 64. Maddesine eklenen “…10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz.” düzenlemesi iptal edilmiştir.

Yine kararda 64. Maddede yer alan “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak” ibaresinin de yürütmesi durdurulmuş, okul birinciliği tespitinde disiplin kurulunun görüşünün alınması hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Söz konusu kararda bir başka önemli husus olarak, öğrenci disiplin hükümlerine ilişkin olarak da iptal kararı verilmiştir.

Yönetmelikte 164. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, "İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak" fiili "okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma" cezasını gerektiren fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bir anayasal hakkın kullanımı niteliğinde olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma hakkının bu şekilde sınırlanmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek bu düzenleme iptal edilmiştir. 

Ayrıca dava konusu yönetmeliğin 164. maddesinin 2. fıkrasının (l) bendinde yer alan okuldan uzaklaştırma cezasının öngörüldüğü  “Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak”, şeklinde maddesinde ve 3. fıkrasının (p) bendinde “Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek” şeklinde yer alan hükümlerden “yanlış algı oluşturabilecek” şeklinde muğlak ve keyfi disiplin cezası verilmesine imkan sağlayan hükmü de iptal etmiştir.

Üyelerimiz ve tüm kamu emekçilerinin yanı sıra öğrencilerimiz için de hukuki mücadeleyi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz.

Dava sonucu karara ulaşmak için tıklayınız