Özlük-Hukuk Yönetmelikler

Mali İşler Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Eğitim-İş Sendikası’nın Mali İş ve işlemlerinin, sendika merkez ve şubelerinde genel kurul kararlarına, yasalara ve tüzüğe uygun olarak yapılmasını, mali konularda üyelere, denetim organlarına ve karar organlarına kolay, açık ve sağlıklı bilgi verilmesini, 4688 sayılı yasa ve  tüzüğün mali hükümleri gereği sağlanacak gelirlerin genel kurulca onaylanan bütçe ile uyumunu, gelir ve giderlerle ilgili zorunlu işlemleri belirlemek, demirbaş kayıtlarının yasa ve tüzük hükümlerine uygun tutulmasını sağlamak, muhasebe sisteminin genel kabul görmüş muhasebe usul ve esaslarına  uygun olmasını, şube ve temsilciliklerin mali konularda genel merkezle uygulama birliğini sağlamayı amaçlar.         

 

Mali İşler Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız